Sądowy wyrok nakazowy za prowadzenie gospodarki odpadami w sposób niezapewniający ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska

- Aktualności - 2019/06/26

 

W ramach kontroli Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na jednej z działek na terenie powiatu wschowskiego stwierdzono występowanie odpadów typu tworzywa sztuczne różnej frakcji, odpady tekstylne, odpady z papieru i tektury, odpady ze szkła, metali, odpady mineralne oraz rozplantowany komunalny osad ściekowy o konsystencji mazistej koloru czarnego o grubości od 20 cm do 80 cm z charakterystycznym zapachem jak dla osadów ściekowych. Część komunalnych osadów ściekowych została zdeponowana w okresie wcześniejszym o czym świadczyła wysuszona konsystencja osadu.  Komunalny osad ściekowy zajmował powierzchnię kilku arów. W ramach działań kontrolnych pobrano próbki odpadów do badań, które przeprowadzono w akredytowanym laboratorium. Uzyskane wyniki badań potwierdziły obecność na działce osadów ściekowych.

W nawiązaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej na przedmiotowej działce Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podjął decyzję o przeprowadzeniu odkrywek. W ich wyniku stwierdzono, że teren pokopalniany (wyrobisko po eksploatacji kruszywa) został wypełniony odpadami wymienionymi wyżej. Podczas wykonywania odkrywek w powietrzu unosił się charakterystyczny duszący uciążliwy zapach świadczący o wymieszaniu odpadów, piasku i ziemi z komunalnymi osadami ściekowymi. W odległości 3 metrów od odkrywki stwierdzono także obecność rozgarniętego komunalnego osadu ściekowego o konsystencji mazistej, koloru czarnego o charakterystycznym duszącym zapachu.

Po rozpatrzeniu w postępowaniu nakazowym sprawy z oskarżenia Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Sąd Rejonowy we Wschowie  za wykroczenie z art.. 16 w zw. z art. 171 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm) orzekł osobę obwinioną winną popełnienia zarzuconego czynu i wymierzył karę grzywny w kwocie 5000 złotych i obciążył kosztami postępowania oraz opłatą w sprawach karnych w łącznej wysokości 570 zł.

Ponadto Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wystąpił do Burmistrza Wschowy o przeprowadzenie postępowania administracyjnego przymuszającego właściciela działki do usunięcia odpadów z miejsca na ten cel nieprzeznaczonego. Trwa też dalsze postępowanie  przygotowawcze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, mające na celu wymierzenie sprawcy zanieczyszczenia administracyjnej kary pieniężnej.

Fot. 1 Powierzchnia działki zanieczyszczona odpadami

Fot. 1  Powierzchnia działki zanieczyszczona odpadami

 

Fot. 2 Pobór próbek do badań laboratoryjnych

Fot. 2 Pobór próbek do badań laboratoryjnych

 

Fot. 3 Odpady odkryte pod powierzchnią działki

Fot. 3 Odpady odkryte pod powierzchnią działki

Fot. 4 Rozplantowane na powierzchni działki komunalne osady ściekowe Fot. 4 Rozplantowane na powierzchni działki komunalne osady ściekowe

Fot. 4 Rozplantowane na powierzchni działki komunalne osady ściekowe

udostpnij