Rozbudowa sieci monitoringu jakości powietrza

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2018-12-21

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska realizując założenia zawarte w Wojewódzkim Programie Monitoringu Środowiska sukcesywnie rozwija Lubuską Sieć Monitoringu Jakości Powietrza.

W grudniu bieżącego roku wojewódzki system oceny jakości powietrza wzmocniono o kolejną, ósmą stację monitoringu jakości powietrza, dostarczoną w ramach zakupów centralnych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jest to mobilna stacja umożliwiająca pomiary stężeń zanieczyszczeń oraz ich ocenę poprzez roczne kampanie pomiarowe. W 2019 r. stacja semimobilna będzie realizowała roczny cykl badań tła miejskiego w Nowej Soli, na terenie Szkoły Podstawowej nr 6, przy ul. Tadeusza Kościuszki 26. Stacja umożliwia wysokiej jakości automatyczne i manualne pomiary takich zanieczyszczeń, jak: tlenki azotu (NO, NO2, NOx), BTX (w tym benzen) oraz pył zawieszony PM2,5 i PM10 oraz zawarte w nim benzo(a)piren B(a)P, arsen As, kadm Cd, nikiel Ni i ołów Pb. Ponadto w trakcie wykonywania pomiarów badane będą również parametry meteorologiczne, tj. prędkość i kierunek wiatru, temperatura, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza.

Będzie to kontynuacja prowadzonych w poprzednich latach badań jakości powietrza na terenie Nowej Soli. Wcześniej podobne badania realizowane były w 2006 roku, również na terenie Szkoły Podstawowej nr 6, przy ul. Tadeusza Kościuszki.

Ponadto w 2018 r. uruchomiono nowe stanowiska pomiarowe przy funkcjonujących już stacjach pomiarowych, są to:

  • automatyczne stanowisko pomiaru stężeń godzinowych pyłu zawieszonego PM2,5, automatyczne stanowisko pomiaru stężeń godzinowych benzenu – stacja w Żarach,
  • automatyczne stanowisko pomiaru stężeń godzinowych pyłu zawieszonego PM2,5 – stacja we Wschowie.

Wszystkie wyniki pomiarów automatycznych i manualnych uzyskanych na stacjach województwa lubuskiego posłużą do opracowywania rocznych ocen jakości powietrza, natomiast na bieżąco dostępne są na stronie Inspektoratu w zakładce System Monitoringu Jakości Powietrza.

udostpnij