PRTR

Informacje ogólne o PRTR
Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

(z serwisu internetowego GIOŚ)

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, na mocy art. 236a ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo ochrony środowiska, jest elementem Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 1).

Ww. rozporządzenie ustanawia zintegrowany rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń na poziomie Wspólnoty (europejski PRTR) w postaci publicznie dostępnej elektronicznej bazy danych. Na mocy ww. rozporządzenia oraz przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska prowadzący instalacje obowiązani są w terminie do dnia 31 marca roku następującego po danym roku sprawozdawczym do przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska informacji niezbędnych do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Więcej informacji na temat Krajowego Rejestru uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń można znaleźć w serwisie GIOŚ.

www.prtr.ec.europa.eu – strona europejskiego PRTR
www.ippc.mos.gov.pl/ippc – strona IPPC
www.mos.gov.pl – strona Ministerstwa Środowiska
www.eur-lex.europa.eu – strona Lex

 

Instalacje PRTR w woj. lubuskim

Instalacje objęte rozporządzeniem 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/W.
W załączeniu plik w formacie PDF:  lista wojewódzka_prtr (stan: 31.03.2012 r.)

Aplikacja POL_PRT

Z dniem 16 marca 2009 r. pod adresem: www.prtr.gios.gov.pl została udostępniona aplikacja internetowa POL_PRTR służąca do wypełniania i przesyłania sprawozdań zawierających informacje niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu.

Poradniki i wytyczne w zakresie PRTR