Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubuskiego na lata 2016-2020

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring - 2016/02/09

Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubuskiego na lata 2016-2020

okładka„Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubuskiego na lata 2016-2020” został opracowany na podstawie „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020” opracowanego przez GIOŚ i zatwierdzonego przez Ministra Środowiska w dniu 1 października 2015 roku. Zawiera on opis zadań realizowanych na poziomie centralnym oraz wskazuje zadania, które będą wykonywane na poziomie województwa przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Dokument ten przywołuje odpowiednie akty prawne, które stanowią podstawę do realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska zarówno na poziomie krajowym, a w których WIOŚ będzie uczestniczył w określony sposób, jak i wojewódzkim.

W „Programie Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubuskiego na lata 2016-2020” przewidziano kontynuację większości dotychczasowych zadań i jednocześnie zaplanowano realizację nowych zadań wynikających z konieczności wdrożenia do polskiego systemu monitoringu nowych wymagań unijnych.

„Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubuskiego na lata 2016-2020” stanowi wypełnienie przepisu art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686, z późn. zm.).

Tekst programu:

Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubuskiego na lata 2016-2020

Załączniki:


Aneks nr 1

Podstawę prawną do monitorowania wód powierzchniowych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska stanowi ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590,1642, 2295, z 2016 r. poz. 352, 1250 z późn. zm.). Powodem opracowania niniejszego aneksu były zmiany prawne w zakresie monitoringu wód powierzchniowych, jakie dokonały się w 2016 roku. Jest to wydanie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. z dn. 2016 r. poz. 1178, wydane na podstawie art. 155b ustawy Prawo wodne. Rozporządzenie to zmieniło wcześniejsze rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Do opracowania niniejszego aneksu w części dotyczącej monitoringu wód powierzchniowych posłużono się „Wytycznymi do planowania monitoringu wód powierzchniowych na potrzeby aneksowania wojewódzkich programów monitoringu środowiska na lata 2016-2020” zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w dniu 28.11.2016 r.

Tekst programu:

Aneks nr 1 do „PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO na lata 2016 – 2020”

Załączniki:

Załącznik nr 4: Tabele do wojewódzkiego programu monitoringu środowiska na lata 2016-2020 – Podsystem monitoringu jakości wód – Monitoring wód powierzchniowych

udostpnij