Program Copernicus ‐ źródło danych o prognozach, zmianach klimatu i chemii atmosfery

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze, WYNIKI I PROGNOZY - 2017-11-07

Na stronie www.copernicus.eu/main/services (strona w języku angielskim) dostępna jest usługa monitorowania atmosfery Copernicus (CAMS). Zapewnia ona ciągłe dane i informacje o jakości powietrza, opisujące obecną sytuację, prognozuje sytuację na 4 dni naprzód i analizuje dane uzyskane na przestrzeni ostatnich lat w siatce 0,1° x 0,1° (około 10 km x 10 km). Dostarcza informacje poprzez monitorowanie i prognozowanie stężeń zanieczyszczeń (ozonu O3, tlenku węgla CO, dwutlenku siarki SO2, tlenku azotu NO, dwutlenku azotu NO2, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5) oraz pyłków (brzozy, oliwek oraz traw). Prognozowane stężenia zanieczyszczeń można analizować w dwóch czasach uśredniania – jako średniodobowe wartości maksymalne oraz stężenia średniodobowe.

Produkty dostarczane przez usługę monitorowania atmosfery Copernicus są udostępniane nieodpłatnie na portalu internetowym www.regional.atmosphere.copernicus.eu.

Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza są narzędziem pozwalającym ostrzegać ludność o możliwości wystąpienia wysokich stężeń substancji w powietrzu. Należy pamiętać, że prognozy krótkoterminowe są generowane automatycznie na podstawie zebranych danych, min.: wielkości emisji i warunków meteorologicznych.

Europejski Program „Copernicus” jest kontynuacją realizowanego przez Komisję Europejską programu monitorowania Ziemi (wcześniej GMES – Global Monitoring for Environment and Security). Copernicus ma monitorować stan środowiska na lądzie, morzu i w powietrzu, a także zwiększać bezpieczeństwo obywateli.

 

udostpnij