Prewencyjne kontrole związane z bezpieczeństwem rz. Odry i rz. Warty

- Aktualności - 2019/09/06

W związku ze zdarzeniem awaryjnym w systemie przesyłu i oczyszczania ścieków w aglomeracji warszawskiej Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze podjął decyzję o pozaplanowych prewencyjnych kontrolach dwóch największych oczyszczalni ścieków województwa lubuskiego odprowadzających oczyszczone ścieki do rzek przepływających przez województwo lubuskie.

Odbiornikiem pośrednim ścieków oczyszczonych z aglomeracji Zielona Góra jest rz. Odra. Przeprowadzona została kontrola w Spółce „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” w Zielonej Górze. Kontrola sprawdziła sposób postępowania w przypadku stanów awaryjnych instalacji do przesyłu i oczyszczania ścieków komunalnych z aglomeracji Zielona Góra. Obiekty oczyszczalni  nadzorowane są przez 24 h/dobę. Dyspozytor otrzymuje informacje o pracy poszczególnych urządzeń na tablicy synoptycznej, w systemie komputerowym SCADA oraz poprzez sygnalizację akustyczną. Zasilanie obiektów oczyszczalni ścieków i przepompowni głównej ścieków surowych realizowane jest z dwóch niezależnych linii energetycznych, zasilających tylko i wyłącznie przedmiotowe obiekty. Przełączanie zasilania odbywa się automatycznie. Ścieki surowe do oczyszczalni doprowadzane są otwartym kanałem retencyjnym o długości ok. 5 km ze zdolnością retencyjną zapewniającą czas przetrzymania ścieków na okres ok. 4 dób (dla przepływu średniodobowego). Przepompownia główna ścieków surowych wyposażona jest w 5 pomp zatapialnych, z których 2 pracują w warunkach normalnych, a pozostałe 3 stanowią rezerwę. W przypadku konieczności wymiany pomp niezbędne jest wstrzymanie napływu ścieków poprzez retencję w kanale dopływowym. Zatrzymanie dopływu, opróżnienie zbiornika przepompowni oraz wymiana pompy trwa ok. 6 h.

Oczyszczone ścieki komunalne z oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp. odprowadzane są kolektorem grawitacyjnym o średnicy 1200 mm do rzeki Warty. Inspektorzy Delegatury w Gorzowie Wlkp.  rozpoczęli kontrolę Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. eksploatującego komunalną oczyszczalnię ścieków w Gorzowie Wlkp. w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wylotów awaryjnych i głównych kolektorów ścieków sanitarnych. Na terenie Gorzowa ścieki dopływają do oczyszczalni dwoma kolektorami tłocznymi stalowymi o średnicy DN 800 każdy, położonymi równolegle, podzielonymi 5 zastawami, umożliwiającymi w przypadku uszkodzenia kolektora wyłączenie danego odcinka przeznaczonego do remontu i skierowanie ścieków do drugiego równoległego kolektora. Ścieki komunalne z rejonów Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej oraz z gminy Lubiszyn dostarczane są bezpośrednio do budynku krat na oczyszczalni kolektorem grawitacyjnym DN 1450, który przechodzi w kolektor DN 1200 i 2 x DN 600 mm. Z gminy Bogdaniec ścieki dostarczane są kolektorem tłocznym DN 225 (bezpośrednio do budynku krat w oczyszczalni).

W obu kontrolowanych oczyszczalniach są przygotowane procedury postępowania na wypadek wystąpienia awarii zagrażającej dopływem ścieków nieoczyszczonych do wód powierzchniowych. W Zielonej Górze  możliwe jest czasowe przetrzymanie ścieków surowych a w Gorzowie  Wlkp. skierowanie ścieków surowych do równoległego rurociągu poprzez zastosowanie systemu zasów.

Zdj. 1 Oczyszczalnia aglomeracji Zielona Góra (źródło: Google Earth)

Zdj. 1 Oczyszczalnia aglomeracji Zielona Góra (źródło: Google Earth)

Zdj. 2 Oczyszczalnia aglomeracji Gorzów Wlkp. (źródło: Google Earth)

Zdj. 2 Oczyszczalnia aglomeracji Gorzów Wlkp. (źródło: Google Earth)

udostpnij