Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych na terenie województwa lubuskiego w latach 2014-2016

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2017-09-20

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzi badania poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku. Badania prowadzone są w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645). Badania pól elektromagnetycznych prowadzi się cyklicznie, powtarzając pomiary dla tych samych lokalizacji co trzy lata.

Pomiarami przeprowadzonymi w 2016 roku zamknięto trzeci trzyletni cykl badań PEM w środowisku na terenie województwa lubuskiego. Badania wykonano w 135 punktach pomiarowych. Pomiarami objęto tereny miast powyżej 50 tys. mieszkańców (Zielona Góra i Gorzów Wlkp.), tereny pozostałych miast oraz tereny wiejskie, ustalając na każdym z wymienionych obszarów badawczych, w każdym roku po 15 punktów pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności (zgodnie z definicją zawartą w art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, w 2014 roku pomiary zostały powtórzone w tych samych punktach pomiarowych co w roku 2008 i 2011 roku. W 2015 roku pomiary powtórzono w tych punktach co w roku 2009 oraz 2012 roku, a w 2016 roku w tych punktach co w roku 2010 i 2013 roku.


Pobierz dokument:

  1. Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych na terenie województwa lubuskiego w latach 2014-2016
udostpnij