Pomiary hałasu komunikacyjnego wykonane w 2015 roku

- Aktualności, Hałas, Komunikaty, Monitoring - 2016-08-05

okładkaOceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (Poś, art. 117). W myśl tej ustawy badaniem monitoringowym należy objąć przede wszystkim miasta o liczbie mieszkańców mniejszej niż 100 tysięcy oraz drogi o regionalnym znaczeniu.

W ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego w 2015 r. przeprowadzono pomiary na terenie następujących miejscowości: Nowiny Wielkie – powiat gorzowski, Krzeszyce, Słońsk – powiat sulęciński, Chwalim, Smolno Małe, Kargowa – powiat zielonogórski, Przyczyna Górna, Wschowa, Stare Strącze – powiat wschowski. Na ww. terenach zidentyfikowano i wytypowano do badań monitoringowych potencjalne obszary szczególnego zagrożenia hałasem – na podstawie analizy sposobu zagospodarowania terenów wokół głównych szlaków komunikacyjnych województwa oraz w oparciu o dane pomiarowe z lat ubiegłych. Po przeprowadzeniu weryfikacji terenowej, uwzględniającej gęstość zaludnienia i specyfikę zabudowy, w wytypowanych obszarach ustalono 3 punkty pomiarów długookresowych w Słońsku – powiat sulęciński, w Kargowej – powiat zielonogórski oraz we Wschowie – powiat wschowski.


Pobierz dokument:

  1. WYNIKI POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO WYKONANYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2015 ROKU
udostpnij