Podsumowanie roku na naradzie inspektorów

- Aktualności - 2013-12-27

narada babice
18-19 grudnia 2013 r. w Nowych Babicach pod Warszawą odbyła się narada wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Uczestniczyła w niej Małgorzata Szablowska, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Podczas dorocznej narady z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska Andrzejem Jagusiewiczem inspektorzy podsumowali działalność inspekcji ochrony środowiska w 2013 r. oraz główne zadania i wyzwania w 2014. Wojewódzcy inspektorzy przedstawili najważniejsze aktualne problemy z zakresu ochrony środowiska w regionach, a także podsumowali efekty wdrażania przepisów nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Znaczącą część spotkania poświęcono wykonanym w 2013 roku zadaniom inspekcji w zakresie kontroli przestrzegania prawa ochrony środowiska przez użytkowników środowiska, przeciwdziałania poważnym awariom, kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów i nadzorowi rynku, a także zagadnieniom monitoringu jakości środowiska realizowanego zgodnie z zatwierdzonym przez ministra środowiska programem obejmującym w szczególności jakość powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i ziemi, przyrody, hałasu, pól elektromagnetycznych i promieniowania jonizującego.

Plany na 2014 roku analizowane były w kontekście uwarunkowań ekonomiczno-kadrowych. Jednak wśród nich za najważniejsze zadania uznano dalsze prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kontrole realizacji Programów Ochrony Powietrza, aktualizację list ,,bomb ekologicznych” i przyspieszenie procesu ich likwidacji.

Jednym z priorytetów na 2014 rok ma być również walka z szarą strefą: kontrole nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeciwdziałanie nielegalnemu przywozowi odpadów komunalnych lub niebezpiecznych.

udostpnij