Podsumowanie roku 2013 w pracy WIOŚ – konferencja prasowa u wojewody lubuskiego

- Aktualności - 2014-02-05

To był rok intensywnej pracy na rzecz ochrony środowiska w regionie, rok pracy nad zbudowaniem nowych, solidnych podstaw działania inspektoratu i tworzenia perspektyw jego rozwoju w przyszłości – podsumowuje Małgorzata Szablowska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska pracę w 2013 roku. Wyniki działań inspektoratu zaprezentowane zostały 5.02.2014 r. podczas konferencji prasowej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w ramach cyklu podsumowań pracy inspektoratów i jednostek administracji zespolonej zainicjowanego przez wojewodę lubuskiego Jerzego Ostroucha.

Małgorzata Szablowska podkreśliła, że 2013 rok dla WIOŚ był czasem intensywnej pracy związanej ze zmianami strukturalnymi w inspektoracie – połączeniem laboratoriów w Gorzowie i Zielonej Górze, oraz opracowaniem koncepcji budowy nowego laboratorium w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie. Według WIOŚ był to też szczególny czas intensywnej pracy pod względem ilości kontroli i interwencji podejmowanych w związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców skargami. – Przekazując informacje o skali i zakresie działań WIOŚ liczymy na jeszcze większą obywateli. Ta aktywność pozwoli reagować częściej i skuteczniej – podkreślił wojewoda Jerzy Ostrouch. Duży wpływ na pracę WIOŚ w drugim półroczu 2013 roku były kontrole gmin związane ze zmienioną ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tzw. ust. „śmieciową”).

Ze strony wojewody lubuskiego padły słowa podziękowania za pierwszy rok pracy LWIOŚ na nowym stanowisku i wyrazy docenienia efektów działań WIOŚ i jego pracowników. – Analizy rocznej działalności powodują, że powstaje też plan i harmonogram zadań na przyszłość – podsumował wojewoda. Dużą część podsumowania pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zajęła informacja o planach utworzenia nowego laboratorium WIOŚ w parku naukowo-technologicznym w Nowym Kisielinie oraz problematyka likwidacji toksycznej hałdy odpadów ropopochodnych w Nowej Soli.

Zobacz prezentację o pracy WIOŚ w Zielonej Górze – podsumowanie roku 2013

Pobierz „Informację o działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w 2013 r.”

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA
W ZIELONEJ GÓRZE W 2013 ROKU
 

Rok intensywnej pracy na rzecz ochrony środowiska,
zbudowania solidnych podstaw działania WIOŚ
oraz tworzenia perspektyw rozwoju instytucji w przyszłości

 •  zrealizowano plan kontroli w działalności inspekcyjnej WIOŚ
 • 2013 – rok wielu skarg i wniosków zgłaszanych do inspekcji
 • ustawa „śmieciowa” zdominowała działania inspekcji WIOŚ w II półroczu 2013
 • publikacja raportu o stanie środowiska w województwie lubuskim
 • 3 audity laboratorium, rozszerzenie zakresu akredytacji
 • procesy restrukturyzacyjne w WIOŚ (zmiana struktury organizacyjnej, połącznie laboratoriów)
 • pozyskanie działki pod budowę laboratorium w parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie (współpraca UZ, wojewoda lubuski, starosta zielonogórski, WIOŚ) (0.7 ha o wartości 330 tys. zł)
 • działania zmierzające do pozyskania środków finansowych na ten cel
 • (GIOŚ, NFOŚ, wojewoda lubuski) –  na liście inwestycji GIOŚ projekt wartości 16 mln zł
 • podpisanie umowy na remont dachu delegatury w Gorzowie w 2014 r. (200 tys. zł)
 • realizowano współpracę z jednostkami administracji rządowej i samorządowej województwa w zakresie podpisanych porozumień.
 • dodatkowe porozumienia z inspekcją nadzoru budowlanego, sanitarną oraz strażą pożarną
 • pierwszy Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska w Lubuskiem.

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

W ewidencji WIOŚ w2013 roku znajdowało się 3041 podmiotów gospodarczych (wzrost o 7,9 % w stosunku do 2012 r.). W 2013 r. przeprowadzono ogółem 1087 kontroli:

 • kontrole planowe z wyjazdem w teren – 551,
 • kontrole pozaplanowe z wyjazdem w teren z ustalonym podmiotem – 191
  • w tym: 140 interwencyjnych, 49 na wniosek i 2 inwestycyjne,
  • kontrole bez ustalonego podmiotu – 34
   • w tym: 23 rozpoznania zanieczyszczenia w terenie oraz 11 kontroli transportu lub odpadów, w ramach których sprawdzono 111 środków transportu, w tym 12 pojazdów z odpadami,
   • kontrole w oparciu o dokumentację311
    • w tym 93 kontrole planowe oraz 218 kontroli pozaplanowych.

Efekty kontroli:

 • 281 zarządzeń pokontrolnych,
 • 56 mandatów na łączną kwotę 15 400 zł,
 • 218 pouczeń,
 • 8 spraw do organów ścigania (prokuratura i policja),
 • 3 wnioski o ukaranie do sądu powszechnych,
 • 26 wystąpień do organów samorządowych i rządowych,
 • 64 decyzje ustalające administracyjne kary łączne na ogólną kwotę 1 075 636,75 zł,
 • 1 decyzja o wstrzymaniu użytkowania instalacji.

Zrealizowano dwa nadzorowane przez GIOŚ ogólnokrajowe cykle kontrolne:

 • „Ocena wypełniania wymogów ochrony środowiska wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy o odpadach przez wybrane podmioty wprowadzające na rynek sprzęt chłodniczy i przetwarzające zużyty sprzęt chłodniczy”,
 • „Ocena przestrzegania przez gminy przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

 

SKARGI I WNIOSKI

W 2013 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wpłynęło 288 wniosków o podjęcie interwencji. 105 wniosków (36,97% ogółu przyjętych) przekazano do rozpatrzenia innym organom i instytucjom. 183 wnioski rozpatrzono we własnym zakresie (63,54% ogółu przyjętych), z czego 12 spraw jest nadal w fazie procedowania.

Tematyka zgłaszanych spraw dotyczyła:

 • gospodarki odpadami (46,53%),
 • ochrony czystości wód i gospodarki ściekowej (20,14%)
 • uciążliwości hałasowych (14,93% ),
 • ochrony powietrza (7,64% ),
 • spraw różnych (7,64% ),
 • ochrony przyrody (4,1%).

Marginalny procent (0,34%) stanowiły sprawy dotyczące zmian stosunków wodnych  i podtopień oraz działalności inwestycyjnej i eksploatacji urządzeń wodnych.

Działania podjęte przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony:

 • przeprowadzone kontrole – 226,
 • nałożone mandaty karne – 15
  (na kwotę 3500 zł),
 • zarządzenia pokontrolne – 49,
 • wnioski do organów ścigania – 3,
 • wnioski do sądów grodzkich – 1,
 • wnioski do organów administracji rządowej – 5,
 • wnioski skierowane do organów administracji samorządowej – 28,
 • wszczęte postępowania karno-administracyjne – 10.

 

KONTROLE ZWIĄZANE Z USTAWĄ
O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINACH

W związku z wprowadzeniem w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nałożeniem na inspekcję ochrony środowiska nowych obowiązków kontrolnych, w 2013 roku zaplanowano przeprowadzenie kontroli 10% gmin objętych nowym systemem gospodarowania odpadami.

W praktyce skontrolowano 34 gminy województwa lubuskiego co stanowi 41% ogółu gmin województwa. Kontrolami objęto 6 gmin: Łagów, Gozdnica, Lubniewice, Cybinka, Krzeszyce oraz Słubice jak również 4 związki międzygminne, tj. Zielonogórski Związek Gmin (obejmujący gminy Zielona Góra, Zielona Góra Miasto, Czerwieńsk, Świdnica), Związek Międzygminny EKO-PRZYSZŁOŚĆ (obejmujący gminy Nowa Sól, Nowa Sól Miasto, Siedlisko, Bytom Odrz, Kolsko, Nowe Miasteczko, Kożuchów, Otyń, Kargowa, Bojadła, Sława, Wschowa)  Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (obejmujący gminy: Gorzów Wlkp., Deszczno, Kłodawa, Santok, Lubiszyn, Bogdaniec) i Celowy Związek Gmin SGO5 z siedzibą w Starym Kurowie (obejmujący gminy: Strzelce Krajeńskie, Drezdenko, Dobiegniew, Stare Kurowo, Zwierzyn).

W trakcie kontroli sprawdzano stopień wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach. Wymagało to szczegółowej weryfikacji przyjętych uchwał, sprawdzenia obowiązku przeprowadzenia przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz obowiązku utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i innych. Po kontrolach wydano zarządzenia pokontrolne przypominające gminom oraz związkom międzygminnym o obowiązkach wynikających ze znowelizowanej ustawy porządkowej.

W stosunku do Zielonogórskiego Związku Gmin z siedzibą w Zielonej Górze, który nie zorganizował przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości podjęto karne postępowanie administracyjne w wyniku którego Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wymierzył Związkowi administracyjną karę pieniężną w kwocie 50000 zł.

Przeprowadzono również kontrole Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) regionu północnego, tj. Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180. Kontrola wymagała szczegółowej analizy ewidencji i dokumentów prowadzonych przy przyjmowaniu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Materiały z kontroli przekazano do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

W części południowej województwa przeprowadzono kontrolę Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych TEW w Kiełczu obsługującą region wschodni. Stwierdzono, że kontrolowany RIPOK przekroczył warunki ilościowe wytwarzanych odpadów za rok 2012 ustalone w pozwoleniu Starosty Nowosolskiego i w związku z powyższym  wymierzono administracyjną kare pieniężną w wysokości 10 000 zł.

W 2013 r. przeprowadzono również weryfikację przesłanych przez gminy rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 r. Analizie poddano 83 sprawozdania. Weryfikacja polegała na sprawdzeniu terminowości nadesłania sprawozdań, prawidłowości wyliczenia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W kilkunastu przypadkach gminy wzywane były do poprawienia sprawozdań. W celu ujednolicenia prowadzonej weryfikacji sprawozdań konieczna była współpraca ze służbami Marszałka Województwa Lubuskiego. W stosunku do 8 gmin, które nie wywiązały się z obowiązku terminowego złożenia sprawozdań przygotowywano oraz zebrano materiały umożliwiające wszczęcie postępowań administracyjnych zmierzających do wymierzenia kar przewidzianych w ustawie.

W omawianym okresie sprawozdawczym na bieżąco zbierano i przygotowywano informacje o zaawansowaniu wdrażania nowych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w poszczególnych gminach. Materiały te przekazywano służbom Wojewody Lubuskiego oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Problemy ze zorganizowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wystąpiły w sektorach II i III Celowego Związku Gmin MG-6, obejmujących terytorium miasta Gorzowa Wlkp. W związku z tym wystąpiła potrzeba przeprowadzenia wizji terenowej miasta Gorzowa Wlkp. Wykonano również dodatkową kontrolę w trybie interwencyjnym w Celowym Związku Gmin MG-6 w Gorzowie Wlkp. Na podstawie uzyskiwanych podczas kontroli informacji, sporządzano codzienne raporty o ilości odpadów dowożonych do RIPOK i przesyłano je służbom Wojewody Lubuskiego.

W związku z licznymi skargami mieszkańców powiatu nowosolskiego na nierzetelne wywiązywanie się z obowiązku terminowego odbioru odpadów komunalnych z terenu objętego działaniem Związku Międzygminnego Eko-Przyszłość w Nowej Soli podjęto stosowne działania interwencyjne i zawnioskowano do związku o przeprowadzenie kontroli podmiotu prowadzącego odbiór i utylizację odpadów komunalnych z terenu działania związku.

KONTROLE INSTALACJI OBJĘTYCH POZWOLENIAMI ZINTEGROWANYMI

Na terenie województwa lubuskiego na koniec 2013 r. znajdowało się 89 instalacji podlegających obowiązkowi posiadania pozwolenia zintegrowanego, zlokalizowanych w 80 zakładach. Na dzień 31.12.2013 r. pozwolenie zintegrowane posiadało 88 instalacji. Pozwolenia zintegrowanego nie posiadała jedna instalacja. W związku z powyższym WIOŚ wszczął postępowanie egzekucyjne w administracji.

Przeprowadzono 77 kontroli podmiotów podlegających dyrektywie IPPC, w tym 13 kontroli wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej zgodnie z zaleceniami NIK. Wydano 13 zarządzeń pokontrolnych, 4 mandaty karne, 7 pouczeń oraz jedną decyzję wstrzymującą działanie instalacji.

3 czerwca 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w celu wstrzymania użytkowania instalacji eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego w fermie trzody chlewnej w Panowicach. 2 sierpnia 2013 r. wydano decyzję wstrzymującą użytkowanie fermy. W decyzji ustalono termin wstrzymania użytkowania instalacji – uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska zakończenia użytkowania – do 30.11.2013 r.

Kontrole wyrobów

Łącznie przeprowadzono 16 kontroli w zakresie wyrobów – 2 kontroli opakowań i 14 kontroli urządzeń. Ogółem skontrolowano 38 wyrobów – 5 opakowań i 33 urządzenia. W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń przepisów ochrony środowiska.

Kontrole przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Kontrolą objęto wszystkich 43 przedsiębiorców prowadzących na terenie województwa Lubuskiego stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W 9 przypadkach stwierdzono uchybienia. W 7 przypadkach dotyczyło to I kategorii naruszeń, w 21 przypadku naruszenie kwalifikowało się do II kategorii. Dodatkowo skontrolowano 4 punkty zbierania pojazdów. Kontrole nie wykazały naruszeń przepisów. WIOŚ w Zielonej Górze przeprowadził 6 kontroli podmiotów podejrzanych o prowadzenie nielegalnego demontażu pojazdów. W 2 przypadkach stwierdzono prowadzenie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji – bez posiadania uprawniającego zezwolenia w tym zakresie.

Kontrole przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

W 2013 roku zostało skontrolowanych 16 zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wydano 5 zarządzeń pokontrolnych, 3 decyzje wymierzające administracyjną karę pieniężną na łączną kwotę 1 500 zł. Ponadto skontrolowano 12 podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz 6 przedsiębiorców zbierających zużyty sprzęt. W wyniku kontroli wydano 6 zarządzeń pokontrolnych, udzielono 4 pouczeń, nałożono 2 mandaty karne.

Kontrole transgranicznego przemieszczania odpadów

W 2013 roku przeprowadzono kontrole 3 podmiotów biorących udział w transgranicznym transporcie odpadów. W roku 2013 nie stwierdzono naruszeń przepisów prawa dot. gospodarowania odpadami oraz warunków posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami.

5 kontroli podmiotów podejrzanych o prowadzenie nielegalnego demontażu pojazdów pochodzących z zagranicy. Tylko w jednym przypadku potwierdzony został nielegalny demontaż pojazdów, ale pochodzących z terenu kraju.

2 kontrole podmiotów podejrzanych o nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów. W 1 z przypadków działania kontrolne wspólnie z przedstawicielami Policji na wniosek Prokuratury Rejonowej w Żarach celem stwierdzenia i udokumentowania przemieszczania odpadów zużytego sprzętu RTV i AGD oraz rzeczy z tzw. „wystawek” pochodzących z Niemiec.

Kontrole w ramach akcji IMPEL TFS wykazały w 1 przypadku nielegalny wwóz na teren Polski odpadu w postaci mieszaniny odpadów – kod A1020 – odpady zawierające jako składniki lub zanieczyszczenia substancje: ołów, związki ołowiu.

PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA

Celem Państwowego Monitoringu Środowiska jest: prowadzenie pomiarów, ocen, analiz i prognoz stanu środowiska; gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o środowisku oraz wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów oraz występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian, w tym powiązaniach przyczynowo skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem elementów przyrodniczych

Oceny:

 • Roczna ocena jakości powietrza w woj. lubuskim na podstawie badań imisji wykonanych w 2012 r.,
 • Ocena jakości wód podziemnych woj. lubuskiego w 2012 r.,
 • Ocena stanu jednolitych części wód jeziornych na obszarze woj. lubuskiego w latach 2010-2012,
 • Ocena stanu jednolitych części wód rzecznych na obszarze woj. lubuskiego w latach 2010-2012,
 • Ocena jakości wód rzek granicznych w ramach współpracy międzynarodowej w latach 2010-2012.

Opracowania:

 • Natężenia pól elektromagnetycznych w 2012 r.
 • Pomiary hałasu komunikacyjnego wykonane w 2012 r.

Materiały na sesje rad:

 • Stan środowiska w powiecie świebodzińskim w 2012 r.
 • Stan środowiska w powiecie słubickim w 2012 r.
 • Stan środowiska w powiecie wschowskim w 2012 r.
 • Stan środowiska w powiecie sulęcińskim w 2012 r.
 • Stan środowiska w powiecie nowosolskim w 2012 r.
 • Stan środowiska w mieście Żary

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował najnowszy raport „Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2010-2012”. Opracowanie ma na celu przedstawienie najbardziej istotnych informacji o stanie środowiska regionu.

Podstawę do prezentacji stanu środowiska stanowią najnowsze dane i informacje uzyskane w ramach realizacji zadań monitoringu środowiska wykonywanych przez WIOŚ w Zielonej Górze. W raporcie zaprezentowano stan wybranych komponentów środowiska w regionie: jakości powietrza, wód jezior i rzek, hałasu, czy badania pól elektromagnetycznych.

Informacje zawarte w dokumencie, stanowią również podsumowanie działań kontrolnych prowadzonych przez WIOŚ jako jednostki administracji zespolonej wojewody, umożliwiając precyzyjną analizę i interpretację zjawisk z zakresu ochrony środowiska zachodzących w regionie.

W 2013 roku wykonano ocenę wód powierzchniowych w oparciu o badania przeprowadzone w latach 2010-2012. Przebadanych zostało wówczas 104 jednolitych części wód rzecznych, w tym 55 naturalnych, 44 silnie zmienionych i 5 sztucznych. Jednolite części wód rzeczne nieobjęte monitoringiem zostały sklasyfikowane poprzez ekstrapolację, na podstawie wyników uzyskanych dla części wód monitorowanych.

Stan/potencjał ekologiczny określono dla 99 jcw. Na ciekach naturalnych dobry stan ekologiczny odnotowano na 44% jcw, stan umiarkowany stwierdzono na 47% jcw, a słaby na 4% jcw. Na ciekach sztucznych i silnie zmienionych potencjał dobry i powyżej dobrego charakteryzował 45% jcw, umiarkowany odnotowano dla 37% jcw, zaś słaby dla 14% jcw. Na żadnej przebadanej i ocenionej jcw nie stwierdzono zarówno bardzo dobrego jak i złego stanu/potencjału ekologicznego.

Stan chemiczny oceniono dla 18 jcw, z czego 9 jcw charakteryzował dobry stan chemiczny. Zły stan chemiczny w większości był spowodowany przekroczeniami stężeń średniorocznych substancji z grupy WWA (suma benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu) oraz przekroczeniami średniorocznych stężeń kadmu.

Dodatkowo wykonana została ocena spełnienia wymogów dodatkowych dla obszarów chronionych. Po jej uwzględnieniu została wykonana ocena stanu jednolitych części wód, którą wykonano dla 69 jcw, z czego 2 charakteryzowały się stanem dobrym, natomiast 67 oceniono jako zły stan jcw. W 35 jcw ze względu na brak badań substancji chemicznych, bądź brak badań biologicznych nie można było określić ogólnego stanu wód.

Ocena stanu jednolitych części wód jezior na obszarze województwa lubuskiego, wykonana została za lata 2010-2012. Przebadanych zostało wówczas 56 jednolitych części wód jeziornych. Stwierdzono, że stan ekologiczny bardzo dobry posiadało 23% jezior, stan dobry – 27% jezior, stan umiarkowany stwierdzono w 21% jezior, stan słaby – w 13% jezior, natomiast stan zły – w 16% jezior. Ocena stanu chemicznego dokonana łącznie dla 10 jezior wykazała w przypadku 1 jeziora stan chemiczny dobry, natomiast pozostałe 9 jezior osiągnęło stan chemiczny poniżej dobrego. Ogólna ocena stanu jednolitych części wód jezior wykazała, że 1 jezioro osiągnęło stan dobry, a 33 jeziora stan zły.

W latach 2011-2012 badania wód podziemnych w woj. lubuskim wykonał Państwowy Instytut Geologiczny. W 2011 r. sieć pomiarowa obejmowała 27 punktów pomiarowych, natomiast w 2012 r. 54 punkty pomiarowe.

Zarówno w roku 2011, jak i w 2012, na obszarze województwa lubuskiego nie stwierdzono wód bardzo dobrej jakości (klasa I). W roku 2011 wody dobrej jakości (klasa II) występowały w 2 punktach, 17 punktach stwierdzono zadowalającą jakość wód (klasa III), a w 5 punktach niezadowalającą jakość wód (klasa IV). Wody złej jakości (klasa V) występowały w 3 punktach w miejscowościach: Gorzów Wlkp., Jasień, Rybojedzko. W roku 2012 wody o dobrej jakości (klasa II) stwierdzono w 5 punktach, w 35 punktach stwierdzono wody o zadowalającej jakości (klasa III), a w 9 punktach wody o niezadowalającej jakości (klasa IV). Wody złej jakości (klasa V) występowały w 5 punktach w miejscowościach: Gorzów Wlkp., Jasień, Przewóz (2 punkty), Rybojedzko.

Oceny jakości powietrza dokonano dla obszaru 3 stref województwa lubuskiego: m. Gorzów Wielkopolski, m. Zielona Góra oraz strefy lubuskiej. Badania wykonywano w 4 stałych automatycznych stacjach monitoringu powietrza, w 1 automatycznej stacji przewoźnej (semimobilnej) oraz w 1 stacji badań manualnych.

W efekcie przeprowadzonych badań stwierdzono, że głównym problemem w woj. lubuskim są wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w nim benzo(a)pirenu. Przekroczenia pyłu PM10 stwierdzono w latach 2011-2012 na stacjach w Gorzowie Wlkp. i we Wschowie oraz w 2011 r. w Sulęcinie, natomiast przekroczenia dla benzo(a)pirenu odnotowano w latach 2011-2012 na stacjach w Gorzowie Wlkp., Sulęcinie, Wschowie oraz w Zielonej Górze. Dodatkowo, w 2011 r. we Wschowie wystąpiło po raz pierwszy przekroczenie wartości docelowej arsenu zawartego w pyle PM10. Wysokie stężenia tego zanieczyszczenia potwierdziły również wyniki badań przeprowadzonych w 2012 r.

Wykonane oceny jakości powietrza oraz wynikająca z nich klasyfikacja stref (wszystkie zaliczone do klasy C) potwierdzają konieczność wdrożenia nowych i kontynuacji już opracowanych programów ochrony powietrza.

Pomiary hałasu komunikacyjnego w latach 2011-2012 wykonano łącznie w 19 punktach pomiarowych (w 2011 r. – 9 punktów, w 2012 r. – 10 punktów) na obszarze 11 miejscowości. W 2011 r. przekroczenia obowiązujących norm odnotowano dla wszystkich badanych punktów, zarówno w odniesieniu do pory dziennej, jak i pory nocnej, a ww. przekroczenia stwierdzono na obszarze miejscowości: Kostrzyn nad Odrą, Przytoczna, Żary, Żagań, Marszów. W 2012 r. uległy zmianie wartości dopuszczalne poziomów hałasu w środowisku. Przekroczenia norm dla pory dziennej odnotowano w 6 punktach na obszarze miejscowości: Słubice, Międzyrzecz, Strzelce Krajeńskie, Nowa Sól, Nowogród Bobrzański. W przypadku pory nocnej przekroczenia wystąpiły w 8 punktach na obszarze miejscowości: Słubice, Sulęcin, Międzyrzecz, Strzelce Krajeńskie, Nowa Sól, Nowogród Bobrzański.

Przedmiotem prowadzenia pomiarów monitoringowych pól elektromagnetycznych, w świetle obowiązujących przepisów, jest sprawdzenie dotrzymania poziomu dopuszczalnego pola elektromagnetycznego (składowej elektrycznej w przedziale częstotliwości od 3 MHz do 3000 MHz) w środowisku, z wyłączeniem miejsc niedostępnych dla ludności.

Zarówno w 2011 jak i 2012 roku nie stwierdzono przekroczeń poziomu dopuszczalnego natężenia promieniowania elektromagnetycznego. W latach 2011-2012 zbadano 91 punktów, a zmierzone wartości zawierały się w przedziale od <0,28 V/m do 2,00V/m. W 2011 r. najwyższą wartość promieniowania 1,59 V/m odnotowano w Gorzowie Wlkp. przy ul. Zubrzyckiego, wartość ta stanowi 22,7% obowiązującej normy. Natomiast w roku 2012, najwyższą zmierzoną wartością było 2,00 V/m (28,6% normy), odnotowane przy ul. Dunikowskiego, także w Gorzowie Wlkp.

DZIAŁALNOŚĆ LABORATORYJNA

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w 2013r. wykonało w sumie 79459 oznaczeń analitycznych i pomiarów: 68512 w ramach monitoringu środowiska, 2012 w ramach kontroli i 8935 w ramach prac własnych i zleceń zewnętrznych.

W kwietniu i sierpniu 2013r. laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze i Laboratorium WIOŚ Delegatury w Gorzowie Wlkp. po raz kolejny poddane zostały ocenie w nadzorze przez Polskie Centrum Akredytacji. W wyniku oceny potwierdzone zostało spełnienie wymagań akredytacyjnych przez oba laboratoria  oraz rozszerzono zakresy posiadanych akredytacji.

Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze rozszerzyło zakres posiadanej akredytacji o :

 • pobieranie próbek gleby,
 • oznaczanie w metali w glebie techniką ET AAS i ICP-OES
 • oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebie techniką HPLC-FLD
 • oznaczanie ropopochodnych w glebie techniką GC-FID
 • oznaczanie indeksu oleju mineralnego w ściekach techniką GC-FID
 • oznaczanie arsenu w pyle zawieszonym techniką ET AAS
 • pomiary pól elektromagnetycznych w środowisku
 • oznaczanie makrofitowego indeksu rzecznego

Laboratorium WIOŚ w Delegaturze w Gorzowie Wlkp. rozszerzyło zakres akredytowanych metod o:

 • oznaczanie CHZT metodą miareczkową w oparciu o PN-ISO 6060:2006
 • oznaczanie wapnia metodą miareczkową w oparciu o PN-ISO 6058:1999.

Auditorzy PCA wysoko ocenili kompetencje, wiedzę merytoryczną i biegłość personelu laboratoriów oraz zaangażowanie kierownictwa i personelu w doskonalenie skuteczności systemu zarządzania.

Z dniem 08.10.2013 r. w wyniku reorganizacji w miejsce dwóch niezależnych jednostek: Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze (akredytacja Nr AB 235) i Laboratorium Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp.(akredytacja NR AB 127) powstał jeden podmiot – Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze z Pracownią w Zielonej Górze i Pracownią w Gorzowie Wlkp.

Decyzją Polskiego Centrum Akredytacji z dniem 24 10.2013 r. nastąpiło przeniesienie akredytacji Nr AB 127 w uaktualnionym zakresie na jeden podmiot-Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

W 2013 r. w ramach realizacji projektu inwestycyjnego doposażenia i modernizacji sieci monitoringu powietrza ze środków mechanizmu finansowego MF EOG 2009-2014 Laboratorium WIOŚ doposażone zostało w: mierniki pyłu PM10/PM2,5 (3 szt.); analizatory gazowe: NOx (1 szt.) SO2 (1 szt.), CO (1 szt.), O3 (1 szt.); analizator BTX (1szt.); generator powietrza zerowego z kalibratorem zanieczyszczeń gazowych (1 szt.); poborniki LVS pyłu PM10/PM2,5 (2 szt.); mineralizator mikrofalowy (1 szt.). Łączna wartość doposażenia wyniosła 663776 zł.

W ramach zakupów ze środków własnych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, zakupiono mikroskop stereoskopowy i zestaw do destylacji parą wodną.

W zakresie wykonywanych badań Laboratorium systematycznie uczestniczy w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych, w 2013r. brało udział w programach organizowanych przez: LGC Standards w zakresie oznaczania WWA w glebie; GIOŚ w zakresie: oznaczania zanieczyszczeń gazowych (SO2, NOx, CO, O3)w powietrzu, oznaczania pestycydów i WWA w wodzie, pomiarów poziomu hałasu w środowisku i poziomu pola elektromagnetycznego; Stowarzyszenie RefMat PAN w zakresie oznaczania przewodności elektrycznej właściwej; Resource Technology w zakresie oznaczania barwy i formaldehydu w wodzie oraz Politechnikę Krakowską w zakresie oznaczania metali w wodzie.

Badania laboratoryjne wykonywane są przez kompetentny personel, którego kwalifikacje podlegają stałemu doskonaleniu. W 2013 r. pracownicy Laboratorium uczestniczyli w 12 szkoleniach zewnętrznych zorganizowanych przez specjalistyczne ośrodki szkoleniowe oraz szeregu szkoleń zorganizowanych w ramach własnych.

udostpnij