Podsumowanie pierwszych efektów realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- Aktualności - 2013-07-17

img_8948

Pierwsze podsumowanie po dwóch tygodniach funkcjonowania nowych przepisów nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dokonano przy okazji spotkania wojewody Jerzego Ostroucha z szefową Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Małgorzatą Szablowską.

16 lipca Inspekcja Ochrony Środowiska w całej Polsce, także w Lubuskiem, rozpoczęła kontrole gmin w zakresie wykonywania zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kontroli WIOŚ będą podlegać także gminne jednostki organizacyjne zagospodarowujące odpady komunalne oraz Regionalne Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

– Początki zawsze są trudne. Niemniej jednak chcę podziękować samorządowcom, że w sposób zadowalający przygotowali się do realizacji zapisów, stanęli na wysokości zadania – powiedział wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch komentując sposób realizacji zapisów nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na terenie województwa.

– Recykling i ponowne wykorzystanie odpadów, a także uszczelnienie systemu gospodarowania śmieciami  to główny cel ustawy – tłumaczyła Małgorzata Szablowska. – Chcemy w tym zakresie sprostać wymogom Unii Europejskiej. W tym celu będą prowadzone kontrole w gminach. Będziemy sprawdzać, ale też wyjaśniać i podpowiadać rozwiązania problemów, bo tych jest wciąż sporo – wyjaśnia Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Najczęstsze uchybienia to brak dostarczonych w terminie pojemników na śmieci, zwłoka z odbiorem nieczystości, brak rzetelnych informacji o sposobie segregacji oraz brak właściwych kubłów na segregowane odpady. – Być może gminom zabrakło czasu na zakończenie organizacji odbioru odpadów zgodnie z nowymi przepisami. Będziemy w dalszym ciągu przyglądać się realizacji ustawy i wyciągać wnioski, a także pomagać, na ile to możliwe z uwagi na kompetencje Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – powiedział wojewoda Jerzy Ostrouch.

Kontrole gmin w zakresie wykonywania zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będą one dotyczyły sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem: sprawozdawczości, osiągania wymaganych poziomów recyklingu i odzysku poszczególnych frakcji odpadów oraz ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych przekazywanych do składowania, przewidywanych kar za brak osiągania wymaganych standardów w wymienionym zakresie, wykonywania zadań edukacyjno-informacyjnych wobec mieszkańców. Działalność odbiorców odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie podlegała kontroli organów samorządowych.

img_8946
udostpnij