PIĘCIOLETNIA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (na podstawie badań imisji wykonanych w latach 2009 – 2013)

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Ocena jakości powietrza w woj. lubuskim, Powietrze - 2014/06/30

image1970-01-19-035736-1.1Na mocy art. 88 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) – na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza w poszczególnych strefach, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje przynajmniej co 5 lat klasyfikacji stref, odrębnie pod kątem każdej substancji, wyodrębniając strefy, w których:

  • przekroczone są poziomy dopuszczalne/docelowe/celów długoterminowych,
  • poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego/docelowego i jest wyższy od górnego progu oszacowania,
  • poziom substancji nie przekracza górnego progu oszacowania i jest wyższy od dolnego progu oszacowania,
  • poziom substancji nie przekracza dolnego progu oszacowania.

Oceny dokonuje się dla: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenków azotu (NOx), benzenu (C6H6), tlenku węgla (CO) i ozonu (O3), pyłu zawieszonego PM2,5, pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartych w nim: ołowiu (Pb), arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo(a)pirenu (BaP) przy uwzględnieniu kryteriów związanych z ochroną zdrowia oraz dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i ozonu (O3) przy uwzględnieniu kryteriów związanych z ochroną roślin. Wyniki klasyfikacji stanowią podstawę do określenia wymagań dotyczących metod wykonywania ocen rocznych, prowadzonych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 89).

Pobierz dokumenty:

  1. PIĘCIOLETNIA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO dla SO2, NO2, NOx, CO, C6H6, O3, pyłu PM10 i PM2,5 oraz As, Cd, Ni, Pb i BaP (na podstawie badań imisji wykonanych w latach 2009 – 2013)
  2. Tabela 3.2. Informacje dot. stałych stanowisk pomiarowych w strefie
  3. Tabele 4.1. – 4.13. Wyniki klasyfikacji stref w pięcioletniej ocenie jakości powietrza
udostpnij