Oferta laboratorium w Zielonej Górze

Laboratorium nasze, zgodnie z prowadzoną polityką jakości, za cel nadrzędny stawia sobie bezstronne i rzetelne wykonywanie badań. Wciąż doskonali system zarządzania oraz szkoli już i tak wysoko wykwalifikowaną kadrę. Badania prowadzimy zgodnie z Polskimi Normami, które są na bieżąco aktualizowane i wdrażane. Wszystko to po to, aby uzyskiwać jak najbardziej wiarygodne wyniki, a tym samym spełniać Państwa oczekiwania w tym zakresie.
W celu uproszczenia procedury składania zlecenia, prosimy o skorzystanie z formularza:

załącznik – wykaz wykonywanych badań

ab235Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi na terenie województwa lubuskiego badania i pomiary w zakresie ochrony środowiska wynikające ze statutowych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska a w szczególności:

  • monitoring zanieczyszczeń wód powierzchniowych w punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na  rzekach województwa,
  • monitoring zanieczyszczeń wód jezior województwa lubuskiego,
  • monitoring wód podziemnych w wybranych punktach pomiarowo-kontrolnych na terenie województwa lubuskiego (fakultatywnie),
  • monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń do podłoża w dwóch punktach (stacje IMGW Zielona Góra i Gorzów Wlkp.)
  • monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na stacjach pomiarowych imisji,
  • monitoring hałasu komunikacyjnego,
  • monitoring poziomów pól elektromagnetycznych,
  • badania i pomiary realizowane na potrzeby Wydziału Inspekcji związane z prowadzonymi działaniami kontrolnymi podmiotów gospodarczych,
  • badania związane z działaniami mającymi na celu usunięcie skutków poważnych awarii,
  • badania próbek wszystkich komponentów środowiska w ramach zleceń od Klientów zewnętrznych.

Szeroka oferta obejmuje badania fizykochemiczne, bakteriologiczne, hydrobiologiczne próbek wód, ścieków, odpadów, gleb, osadów ściekowych, powietrza oraz gazów odlotowych. Dodatkowo możliwe są pomiary w zakresie akustyki. Laboratorium podejmuje się wykonania badań wraz z pobieraniem próbek.

Akredytacja

certyfikat AB 235Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze posiada już od 01.02.1999 roku certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 235, potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Podstawą naszej polityki zarządzania jakością jest uzyskiwanie wiarygodnych wyników badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej. Laboratorium prowadzi kontrolę jakości badań, corocznie bierze udział w porównaniach międzylaboratoryjnych (także międzynarodowych – aquacheck). Zatrudnia wysokowykwalifikowaną, wyszkoloną kadrę, posiada nowoczesny i profesjonalny sprzęt i aparaturę pomiarową wiodących światowych producentów (Varian, Waters, Shimadzu, Dionex, Perkin-Elmer), który jest na bieżąco wzorcowany i sprawdzany metrologicznie i umożliwia stosowanie najnowszych technik analityczno-pomiarowych.

Aktualny zakres akredytacji.

Zainteresowanych współpracą oraz potencjalnych zleceniodawców prosimy o kontakt z Kierownikiem Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze
tel.: 68 45 48 455
e-mail: lab@zgora.pios.gov.pl