Ochrona powietrza na sesji Rady Miejskiej w Żarach

- Aktualności - 2013-05-23

Sesja Rady Miejskiej w Żarach, która odbyła się w dniu 23 maja 2013 roku, jako najważniejszy punkt obrad ustaliła ochronę powietrza  Żarach. W trakcie sesji została przedstawiona przez Z-cę Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska informacja o  pracy nowej stacji pomiarowej imisji w Żarach. Następnie udzielone zostały odpowiedzi na liczne pytania Radnych.

Pomiary stanu jakości powietrza na stacji, związane z oceną imisji w obszarze strefy lubuskiej, realizowane są w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Monitoringiem objęte są substancje, dla których zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu określono wartości dopuszczalne lub docelowe. I tak na stacji w Żarach mierzone są stężenia zanieczyszczeń:

  • gazowych, tj. tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, ozon,
  • pyłowych, tj. pył zawieszony PM10 i zawarte w nim: bezno(a)piren, arsen, nikiel, kadm i ołów.

Dodatkowo na stacji, z uwagi na zapotrzebowanie społeczne, mimo braku w przepisach określonych wartości dopuszczalnych lub docelowych, mierzone jest w cyklach dwu tygodniowych,  uśrednione dla okresu jednej doby, stężenie formaldehydu.

Stacja wyposażona jest również w panel meteo, służący do pomiaru: kierunku i prędkości wiatru, temperatury, wilgotności oraz opadu atmosferycznego.

Wyniki badań prezentowane są na stronach internetowych Inspektoratu pod adresem:  www.zgora.pios.gov.pl

Zgodnie z metodyką cykl badań umożliwiających ocenę jakości powietrza obejmuje pełen rok kalendarzowy – tj. od 01.01. do 31.12.2013 r. Wymagana do oceny kompletność pomiarowa to 90% prawidłowych  wyników w przeciągu roku kalendarzowego.

Na podstawie uzyskanych w 2013 roku wyników ze wszystkich stacji pomiarowych zlokalizowanych na terenie województwa Lubuskiego, do końca kwietnia 2014 roku zostanie opracowana przez WIOŚ w Zielonej Górze, ocena jakości powietrza w województwie lubuskim, w tym w Żarach.

ratusz w Żarach

udostpnij