Ocena stopnia eutrofizacji wód rzek na terenie woj. lubuskiego w latach 2007 – 2009

- Eutrofizacja rzek, Monitoring, Rzeki - 2012-01-27

W 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dokonał oceny stopnia eutrofizacji wód rzek województwa lubuskiego (na podstawie art. 47 ust.6 ustawy Prawo wodne). Ocena ta została wykonana na podstawie wyników badań monitoringowych z lat 2007 – 2009 w dwóch ujęciach: w punktach pomiarowo – kontrolnych (o łącznej liczbie 99) oraz w całych jednolitych części wód (o łącznej liczbie 83).

Całość prac wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. nr 162 poz. 1008) oraz wytyczne przekazane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.

W ocenie stopnia eutrofizacji wód uwzględniono elementy biologiczne (chlorofil „a”, fitobentos – indeks okrzemkowy IO) i fizykochemiczne, obejmujące wybrane wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne oraz warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne (BZT5, ogólny węgiel organiczny, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny i fosforany). Przekroczenie wartości granicznej jednego spośród ww. wskaźników decydowało o tym, że wody w punkcie pomiarowo-kontrolnym, bądź w całej jcw, zostały uznane za eutroficzne. Ocena wykazała, że ogólny węgiel organiczny i azot Kjeldahla były wskaźnikami najczęściej wykazującymi eutrofizację wód.

Tabela 1. Wyniki oceny stopnia eutrofizacji wód rzek (w ppk) woj. lubuskiego – badanych w latach 2007-2009 pdf_icon

Tabela 2. Wyniki oceny eutrofizacji wód rzek (w ppk) z uwzględnieniem ich typów abiotycznych pdf_icon

Tabela 3. Wyniki oceny stopnia eutrofizacji wód rzek (w jcw) woj. lubuskiego – badanych w latach 2007-2009pdf_icon

Tabela 4. Wyniki oceny eutrofizacji wód rzek (w jcw) z uwzględnieniem ich typów abiotycznychpdf_icon

 

eutrofizacja2007-2009-JCWm

 

eutrofizacja2007-2009-ppkm
udostpnij