Ocena stanu jednolitych części wód rzecznych na obszarze woj. lubuskiego w latach 2010-2012

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2013-10-30

Ocena stanu jcw rzecznych w latach 2010-2012W latach 2010-2012 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przebadanych zostało 104 jednolitych części wód rzecznych, w tym 55 naturalnych, 44 silnie zmienionych i 5 sztucznych. Badaniami objęto również 1 zbiornik zaporowy (zbiornik zaporowy Bledzew) położony na rzece Obrze, niebędący osobną jednolitą częścią wód.

W ramach monitoringu diagnostycznego przebadano 16 jcw (w 17 ppk na rzekach oraz w 1 ppk na zbiorniku Bledzew), natomiast w ramach monitoringu operacyjnego przebadano 101 jcw (w 104 ppk na rzekach i w 1 ppk na zbiorniku zaporowym). Dodatkowo w 3 jcw badana była tylko ichtiofauna.

Ocena stanu wód rzecznych została wykonana w oparciu o zapisy w projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych oraz w oparciu o wytyczne opracowane przez GIOŚ.

Spośród 104 przebadanych jcw stan/potencjał ekologiczny określono dla 99 jcw. Na ciekach naturalnych dobry stan ekologiczny odnotowano na 24 jcw, stan umiarkowany stwierdzono na 26 jcw, a słaby na 2 jcw. Na ciekach sztucznych i silnie zmienionych potencjał dobry i powyżej dobrego charakteryzował 22 jcw, umiarkowany odnotowano dla 18 jcw, zaś słaby dla 7 jcw. Na żadnej przebadanej i ocenionej jcw nie stwierdzono zarówno bardzo dobrego jak i złego stanu/potencjału ekologicznego.

Stan chemiczny oceniono dla 18 jcw, z czego 9 jcw charakteryzował dobry stan chemiczny. Zły stan chemiczny w większości był spowodowany przekroczeniami stężeń średniorocznych sumy benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu oraz przekroczeniami średniorocznych stężeń kadmu.

Dodatkowo wykonana została ocena spełnienia wymogów dodatkowych dla obszarów chronionych:

–          obszary będące jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,

–          obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym oraz obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie (wody przeznaczone do bytowania ryb),

–          obszary będące wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych.

Po uwzględnieniu oceny spełnienia wymogów dodatkowych została wykonana ocena stanu jednolitych części wód, którą wykonano dla 69, z czego 2 charakteryzowały się stanem dobrym, natomiast 67 oceniono jako zły stan jcw. W 35 jcw ze względu na brak badań substancji chemicznych, bądź brak badań biologicznych nie można było określić ogólnego stanu wód.

Załącznik 1. „Ocena stanu jednolitych części wód rzecznych na obszarze woj. lubuskiego w latach 2010-2012”

Załącznik 2. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego rzek w jcw oraz ocena rzek w jcw monitoringu obszarów chronionych – ocena za 2012 r.

Załącznik 3. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego rzek w jcw oraz ocena rzek w jcw monitoringu obszarów chronionych – ocena za 2011 r. 

Załącznik 4. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego rzek w jcw objętych monitoringiem operacyjnym oraz ocena rzek w jcw monitoringu obszarów chronionych – ocena za 2010 r.

Załącznik 5. (mapa) Stan i potencjał ekologiczny jednolitych części wód rzek w województwie lubuskim badanych w latach 2010-2012z uwzględnieniem oceny jcw niemonitorowanych

Załącznik 6. (mapa) Stan chemiczny jednolitych części wód rzek w województwie lubuskim badanych w latach 2010-2012 z uwzględnieniem oceny jcw niemonitorowanych

Załącznik 7. (mapa) Stan jednolitych części wód rzek w województwie lubuskim badanych w latach 2010-2012 z uwzględnieniem oceny jcw niemonitorowanych

udostpnij