Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych na obszarze województwa lubuskiego w 2014 r. z uwzględnieniem dziedziczenia ocen z lat 2010-2013

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2015-10-19

okładkaWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w 2014 r., podobnie jak w latach 2010-2013, prowadził monitoring wód powierzchniowych zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) i rozporządzenia Ministra Środowiska z 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2011 nr 258 poz. 1550) oraz zgodnie z wytycznymi GIOŚ. Na podstawie tych dokumentów został opracowany Wojewódzki Program Monitoringu Środowiska (WPMŚ).

Badania prowadzono w ramach monitoringu diagnostycznego, operacyjnego, badawczego oraz monitoringu obszarów chronionych, a uzyskane wyniki wykorzystano do opracowania oceny stanu wód powierzchniowych.

W latach 2010-2014 objęto badaniami 107 z 205 jcwp rzecznych województwa lubuskiego (w 2014 r. 34 jcwp). Proces dziedziczenia pozwolił na ocenienie 101 jcwp, w tym: 58 naturalnych, 39 silnie zmienionych i 4 sztuczne.

Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód, na podstawie wyników Państwowego Monitoringu Środowiska i prezentuje poprzez ocenę stanu ekologicznego (w przypadku wód, których charakter został w znacznym stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka – poprzez ocenę potencjału ekologicznego), ocenę stanu chemicznego i ocenę stanu.


Pliki do pobrania:

  1. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych na obszarze województwa lubuskiego w 2014 r. z uwzględnieniem dziedziczenia ocen z lat 2010-2013 
  2. Ocena stanu jcwp rzecznych 2014 – załązniki 1 i 2 (tabele)
udostpnij