Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych na obszarze województwa lubuskiego badanych w 2013 r. z uwzględnieniem dziedziczenia ocen z lat 2010-2012

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2015-01-27

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w 2013 r., podobnie jak w latach 2010-2012, prowadził monitoring wód powierzchniowych zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) i rozporządzenia Ministra Środowiska z 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2011 nr 258 poz. 1550) oraz zgodnie z wytycznymi GIOŚ. Na podstawie tych dokumentów został opracowany Wojewódzki Program Monitoringu Środowiska (WPMŚ).

Badania prowadzono w ramach monitoringu diagnostycznego, operacyjnego, badawczego oraz monitoringu obszarów chronionych, a uzyskane wyniki wykorzystano do opracowania oceny stanu wód powierzchniowych.

W latach 2010-2013 objęto badaniami 106 (w 2013 r. 37 jcwp) z 205 jcwp rzecznych (w 2 jcwp przeprowadzone były jedynie badania ichtiofauny), w tym 57 naturalnych, 44 silnie zmienionych i 5 sztucznych. Badany był również 1 zbiornik zaporowy (zbiornik zaporowy Bledzew) położony na rzece Obrze, niebędący osobną jednolitą częścią wód.

Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód, na podstawie wyników Państwowego Monitoringu Środowiska i prezentuje poprzez ocenę stanu ekologicznego (w przypadku wód, których charakter został w znacznym stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka – poprzez ocenę potencjału ekologicznego), ocenę stanu chemicznego i ocenę stanu.


Pobierz dokument:

  1. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych na obszarze województwa lubuskiego badanych w 2013 r. z uwzględnieniem dziedziczenia ocen z lat 2010-2012
  2. Załącznik 1. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych 2010-2013
  3. Załącznik 2. Ocena stanu rzek w ppk monitoringu obszarów chronionych 2010-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udostpnij