Ocena stanu jednolitych części wód jeziornych na obszarze woj. lubuskiego w latach 2010-2012

- Aktualności, Jeziora, Klasyfikacja jezior, Komunikaty, Monitoring - 2013-10-07

okładkaOcena stanu ekologicznego przeprowadzona została na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 257, poz. 1545) wraz z uwzględnieniem projektu nowelizacji ww. rozporządzenia. Wstępna ocena została wykonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, natomiast jej weryfikacja została przeprowadzona przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie.

Na obszarze województwa lubuskiego w latach 2010-2012, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, przebadano i oceniono ogółem 56 jezior. Łączna powierzchnia badanych jezior wyniosła 7.973,7 ha, natomiast łączna objętość wód wyniosła 426.051 tys. m3. W omawianym okresie badania prowadzono w 96 punktach pomiarowo-kontrolnych. Większość jezior – 37, podlegała badaniom w ramach monitoringu operacyjnego, a pozostałe 19 jezior objętych było zarówno monitoringiem diagnostycznym jak i operacyjnym, przy czym 2 spośród nich – Głębokie k. Międzyrzecza i Tarnowskie Duże – badano w ramach monitoringu reperowego.

Dodatkowo dokonano ekstrapolacji wyników oceny stanu ekologicznego jezior objętych monitoringiem w latach 2007-2012 polegającej na przypisaniu na niebadane jeziora klasy stanu ekologicznego określonego na podstawie prowadzonego monitoringu. Ekstrapolację ocen na jeziora niezbadane wykonano w oparciu o tzw. ocenę ekspercką, polegającą na uwzględnieniu w ocenie m.in. dostępnych danych sprzed roku 2007, danych z piśmiennictwa, danych niepublikowanych oraz w przypadku braku oceny eksperckiej na wykorzystaniu oceny zagrożenia jeziora ryzykiem niespełnienia celów środowiskowych, zawartej w planach gospodarowania wodami.

W latach 2010-2012 stan ekologiczny bardzo dobry stwierdzono w 13 jeziorach, natomiast stan dobry w 15 jeziorach. Stan umiarkowany stwierdzono w 12 jeziorach, stan słaby – w 7 jeziorach, natomiast stan zły – w 9 jeziorach. Wśród wskaźników biologicznych najczęściej występujące wartości poniżej stanu dobrego odnotowano dla chlorofilu „a” oraz makrofitów (ESMI), natomiast wśród elementów fizykochemicznych wartości te dotyczyły najczęściej warunków tlenowych (nasycenie hypolimnionu tlenem, zawartość tlenu nad dnem) oraz przezroczystości.

Ocena stanu chemicznego dokonana łącznie dla 10 jezior wykazała w przypadku 1 jeziora stan chemiczny dobry. Pozostałe 9 jezior osiągnęło stan chemiczny poniżej dobrego ze względu na przekroczenia dopuszczalnych stężeń dla substancji z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych – sumy benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu.

Ogólna ocena stanu jednolitych części wód jezior wykazała, że 1 jezioro osiągnęło stan dobry, a 33 jeziora stan zły. Dla pozostałych 22 jezior nie określono ogólnej oceny stanu.


Pobierz plik:

Załącznik 1. „Ocena stanu jednolitych części wód jeziornych na obszarze woj. lubuskiego w latach 2010-2012”

Załącznik 2.  Stan ekologiczny jednolitych części wód jezior w województwie lubuskim badanych w latach 2010-2012 z uwzględnieniem oceny jcw niemonitorowanych (mapa)

Załącznik 3. Stan chemiczny jednolitych części wód jezior w województwie lubuskim badanych w latach 2010-2012 z uwzględnieniem oceny jcw niemonitorowanych (mapa)

Załącznik 4. Stan jednolitych części wód jezior w województwie lubuskim badanych w latach 2010-2012 z uwzględnieniem oceny jcw niemonitorowanych (mapa)

Załącznik 5. Klasyfikacja stanu ekologicznego, stanu chemicznego oraz stanu jcw jezior monitorowanych w latach 2010-2012 z dziedziczeniem (tabela)

Załącznik 6. Klasyfikacja stanu ekologicznego oraz stanu chemicznego jcw jezior monitorowanych w roku 2011 (tabela)

Załącznik 7. Klasyfikacja stanu ekologicznego oraz stanu chemicznego jcw jezior monitorowanych w roku 2010 (tabela)


udostpnij