Ocena jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych i jeziornych w województwie lubuskim za rok 2017

- Aktualności, Jeziora, Klasyfikacja jezior, Komunikaty, Monitoring, Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2018-08-03

Niniejszy dokument został przygotowany na podstawie „Wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do przeprowadzenia oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz oceny spełnienia dodatkowych wymagań dla wód stanowiących obszary chronione” opracowanych w maju 2017 r. w Departamencie Monitoringu, Ocen i Prognoz Stanu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska stanowiących zbiór informacji wspomagających wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska w procesie przeprowadzenia oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych, jeziornych, przejściowych i przybrzeżnych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187).


Pobierz dokument:

  1. Ocena jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych i jeziornych w województwie lubuskim za rok 2017
  2. Klasyfikacja i ocena stanu jcwp jeziornych-2017
  3. Klasyfikacja i ocena stanu jcwp rzecznych-2017
udostpnij