Ocena jakości wód podziemnych województwa lubuskiego w 2018 r.

- Monitoring, Wody podziemne - 2019-05-22

W 2018 roku badania jakości wód podziemnych na terenie województwa lubuskiego prowadzono w sieci monitoringu krajowego, w ramach monitoringu operacyjnego. Monitoring operacyjny jednolitych części wód podziemnych prowadzony jest w celu oceny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych uznanych za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych, a także stwierdzenia występowania znaczących i utrzymujących się trendów wzrostu stężenia zanieczyszczeń spowodowanych oddziaływaniami antropogenicznymi.

Na obszarze województwa lubuskiego sieć pomiarowa obejmowała 10 punktów pomiarowo–kontrolnych. W 9 punktach próby pobrano 2 razy w roku, natomiast w jednym punkcie raz. Badaniami objęto 3 JCWPd: 33 (5 ppk), 34 (4 ppk), 93 (1 ppk). Badania prowadzono na terenie miasta Gorzów Wlkp. – 1 punkt, oraz na terenie powiatów: gorzowskiego – 3 punkty, sulęcińskiego – 1 punkt, strzelecko–drezdeneckiego – 4 punkty, żagańskiego – 1 punkt. W ramach monitoringu wykonano również dodatkowo badania 3 JCWPd w zakresie wskaźników organicznych: 33 (5 ppk), 34 (4 ppk), 93 (1 ppk). Pod względem wskaźników organicznych wszystkie przebadane JCWPd cechowały się I klasą jakości.

Jakość wód podziemnych w roku 2018 w województwie lubuskim kształtowała się następująco:

  • wody dobrej jakości (II klasa) stwierdzono w 5 punktach pomiarowych,
  • zadowalającą jakość wód (III klasa) stwierdzono w 2 punktach,
  • wody niezadowalającej jakości (IV klasa) odnotowano w 3 punktach.

Pobierz dokument:

  1. Mapa – klasy jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2018 r.
  2. Tabela – wskaźniki nieorganiczne
  3. Tabela – wskaźniki organiczne
  4. Tabela – wyniki analiz – wartości średnie

 

udostpnij