Przedmiot działalności i kompetencje

Inspekcja Ochrony Środowiska działa w oparciu o ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 686). Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest centralnym organem administracji rządowej, powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska, nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Zgodnie z art. 2 w/w ustawy do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy:

 • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody;
 • kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji;
 • udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji;
 • udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko;
 • kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem;
 • podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska;
 • współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i rządowej, samorządu terytorialnego i obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi i opiekunami społecznymi;
 • organizowanie i koordynowanie państwowego monitoringu środowiska, prowadzenie badań jakości środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim zmian;
 • inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz usuwania ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego;
 • kontrola przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych;
 • kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej;
 • nadzór i kontrola w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz z produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje;
 • kontrola przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi;
 • kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu, podlegających ocenie zgodności, w zakresie spełniania przez nie zasadniczych wymagań dotyczących ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych;
 • weryfikacja rocznych raportów, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784);
 • wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. z 2007 r. Nr 124, poz. 859);
 • kontrola przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami;
 • zwierzchni nadzór nad wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 1, sprawuje minister właściwy do spraw środowiska;
 • Inspekcja Ochrony Środowiska współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
 • kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz. 1495), z wyjątkiem przepisów art. 41 pkt 2 i 3.

Zgodnie z art. 3 w/w ustawy zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wykonują:

 • Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
 • Wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska jako kierownika Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.

Podstawowymi aktami prawnymi, na podstawie które działa i realizuje swoje zadania Inspekcja Ochrony Środowiska są:

 • ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 686);
 • ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.);
 • ustawa Prawo ochrony środowiska (j.t Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150);
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21);
 • ustawa Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 145);
 • akty i przepisy wykonawcze.