Natężenie pól elektromagnetycznych w 2007 r.

- Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2012-01-27

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził w 2007 roku badania natężenia pól elektromagnetycznych (PEM) w 20 punktach pomiarowych na terenie trzech miast: Międzyrzecza, Skwierzyny i Wschowy. Pomiary wykonali pracownicy laboratoriów WIOŚ w Zielonej Górze oraz Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. Lokalizację punktów monitoringu PEM przedstawiono w tabeli.

 

Tabela. Lokalizacja punktów monitoringu PEM w 2007 r.

Nr punktu pom. Obiekt badań Opis lokalizacji punktu pomiarowego Źródło emisji pola
elektromagnetycznego
Długość
geograficzna
Szerokość geograficzna
1 Międzyrzecz
ul. Garncarska
Centrum miasta
z zabudową wielorodzinną średnią i niską
Radiolinia na stalowym maszcie 15o34,602` 52o26,608`
2 Międzyrzecz
ul. Piastowska 28
Zabudowa wielorodzinna średnia na obrzeżu centrum Radiolinia na stalowym maszcie wolnostojącym 15o35,307` 52o27,060`
3 Międzyrzecz
ul. Sportowa 20
Zabudowa średnia
i niska na obrzeżu centrum
Nadajniki GSM i radiolinie na stalowym zbiorniku wyrównawczym wody 15o35,283` 52o26,700`
4 Międzyrzecz
ul. Fabryczna
Zabudowa jednorodzinna Nadajniki GSM i radiolinie 15o34,650` 52o27,448`
5 Międzyrzecz
ul. Staszica
Zabudowa wielorodzinna średnia i niska Nadajniki GSM i radiolinie na wieży murowanej 15o35,120` 52o26,690`
6 Skwierzyna
ul. 2-Lutego
Teren stacji benzynowej na granicy budynku mieszkalnego Nadajniki GSM i radiolinie 15o30,348` 52o35,920`
7 Skwierzyna
ul. 2-Lutego
Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny Radiolinie na wieży stalowej wolnostojącej i na budynku poczty 15o29,925` 52o35,818`
8 Skwierzyna
ul. 2-Lutego
Teren Ochotniczej Straży Pożarnej w centrum miasta Radiolinie na wieży stalowej wolnostojącej i na budynku poczty 15o29,930` 52o35,787`
9 Skwierzyna
ul. Poznańska 13
Centrum miasta, teren szkoły Nadajniki GSM i radiolinie 15o30,398` 52o35,953`
10 Skwierzyna
ul. Poznańska 4
Centrum miastaz zabudową wielorodzinną średnią Nadajniki GSM i radiolinie 15o30,450` 52o35,903`
11 Wschowa
ul. K. Wielkiego
Teren Państwowej Straży Pożarnejw centrum miasta Nadajniki GSM i radiolinie 16°19,024´ 51°47,965´
12 Wschowa
ul. Ogrodowa 25
Zabudowa jednorodzinna Nadajniki GSM i radiolinie 16°18,542´ 51°48,241´
13 Wschowa
ul. K. Wielkiego 13
Zabudowa wielorodzinna Nadajniki GSM i radiolinie 16°18,879´ 51°47,874´
14 Wschowaul. Strzelecka/Sportowa Zabudowa jednorodzinna Nadajniki GSM i radiolinie 16°19,192´ 51°47,994´
15 Wschowa
ul. Towarowa
Zabudowa jednorodzinna Nadajniki GSM i radiolinie 16°19,672´ 51°48,025´
16 Wschowa
ul. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty
Zabudowa jednorodzinna Nadajniki GSM i radiolinie 16°19,721´ 51°48,567´
17 Wschowa
ul. Wolsztyńska
Zabudowa wielorodzinna Nadajniki GSM i radiolinie 16°18,736´ 51°48,679´
18 Wschowa
Rynek 8
Centrum miasta
z zabudową wielorodzinną średnią
Nadajniki GSM i radiolinie 16°18,997´ 51°48,241´
19 Wschowa
ul. Lipowa 22
Centrum miasta
z zabudową wielorodzinną średnią
Nadajniki GSM i radiolinie 16°18,874´ 51°48,307´
20 Wschowa
ul. Kościuszki 25
Zabudowa jednorodzinna Nadajniki GSM i radiolinie 16°18,371´ 51°48,441´

W żadnym z wymienionych punktów pomiarowo-kontrolnych nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

 
Podstawy prawne:

  • Zgodnie z art.26 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska państwowy monitoring środowiska obejmuje uzyskiwanie na podstawie badań monitoringowych informacji w zakresie pól elektromagnetycznych.
  • Okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi wojewódzki inspektor ochrony środowiska (art. 123 POŚ). Jednocześnie, zgodnie z art. 124, wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi aktualizowany corocznie rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych,
  • Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku oraz metody sprawdzania i wyznaczania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku  oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883 z dnia 14 listopada 2003 r.).
udostpnij