Natężenia pól elektromagnetycznych w 2012 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2013-06-07

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi monitoring promieniowania elektromagnetycznego w środowisku, w sposób określony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645 z 2007 r.).

W roku 2012 r. pomiarami monitoringowymi objęto tereny miast powyżej 50 tys. mieszkańców, pozostałych miast i tereny wiejskie, ustalając na każdym z wymienionych obszarów badawczych po 15 punktów pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności (zgodnie z definicją zawartą w art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska). Dodatkowo przeprowadzono jeden pomiar interwencyjny w Świebodzinie. Pomiary wartości natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego wykonali pracownicy laboratoriów WIOŚ w Zielonej Górze oraz Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp.

Pełna informacja o monitoringu pól elektromagnetycznych na terenie woj. lubuskiego w 2012 r.

mapa-pem-2012

W żadnym z wymienionych punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

udostpnij