Natężenia pól elektromagnetycznych w 2011 r.

- Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2012-01-27

W 2011 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzono w 45 punktach pomiarowych na obszarze województwa lubuskiego. Pomiarami objęto tereny miast powyżej 50 tys. mieszkańców, pozostałych miast i tereny wiejskie, ustalając na każdym z wymienionych obszarów badawczych po 15 punktów pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności (zgodnie z definicją zawartą w art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska). Pomiary wartości natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego wykonali pracownicy laboratoriów WIOŚ w Zielonej Górze oraz Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp.

 

Pełna informacja o monitoringu pół elektromagnetycznych na terenie woj. lubuskiego w 2011 r.

  PEM_2011-mapa

W żadnym z wymienionych punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

udostpnij