Natężenia pól elektromagnetycznych w 2010 r.

- Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2012-01-27

Wyniki pomiarów natężenia promieniowania elektromagnetycznego przeprowadzonych na obszarze woj. lubuskiego w 2010 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi monitoring promieniowania elektromagnetycznego w środowisku, w sposób określony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645 z 2007 r.). Zgodnie z ww. rozporządzeniem wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz (dla miejsc dostępnych dla ludności) nie powinny przekraczać 7 [V/m].

W roku 2010 r. pomiarami objęto tereny miast powyżej 50 tys. mieszkańców, pozostałych miast i tereny wiejskie, ustalając na każdym z wymienionych obszarów badawczych po 15 punktów pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności (zgodnie z definicją zawartą w art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Pomiary wartości natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego wykonali pracownicy laboratoriów WIOŚ w Zielonej Górze oraz Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp.

Szczegółowe dane dotyczące przeprowadzonych pomiarów zostały zamieszczone w tabeli.

Tab. Lokalizacja punktów pomiarowych oraz wyniki badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku na obszarze województwa lubuskiego w 2010 r.

PEM_2010-mapa

W żadnym z badanych punktów nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnej.

Zmierzone wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego wahały się w granicach: <2,9 – 26,6 % wielkości dopuszczalnej.

udostpnij