Monitoring zanieczyszczenia powietrza – stała kontrola stężenia pyłu PM10

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2014-02-21

fot. Przemysław Susek Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wysokiej jakości pomiary zanieczyszczeń powietrza. Na terenie województwa lubuskiego działa Lubuska Sieć Monitoringu Zanieczyszczeń Powietrza, w ramach której na siedmiu stacjach wykonywane są pomiary stężeń zanieczyszczeń gazowych (tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki, ozon, BTX) oraz zanieczyszczeń pyłowych (pył zawieszony PM2,5 i PM10 oraz zawartych w nim substancji tj. metali ciężkich – arsen, nikiel, kadm, ołów i WWA, w tym benzo(a)piren – BaP). Na stronie internetowej Inspektoratu w sposób ciągły prezentowane są wyniki przeprowadzanych co godzinę pomiarów wykonywanych metodą automatyczną oraz systematycznie zamieszczane są wyniki pomiarów wykonywanych metodą manualną.

Główny problemem zanieczyszczenia powietrza w naszym województwie stanowi stężenie pyłu zawieszonego PM10 i zawartych w nim substancji. Na podstawie rocznej oceny jakości powietrza w województwie lubuskim wykonanej w 2013 roku stwierdzono, w zakresie pyłu PM10, przekroczenia dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego średniodobowego w roku kalendarzowym na stacjach w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kosynierów Gdyńskich oraz na stacji we Wschowie.

Do pobrania:

Problemy związane z pyłem PM10 w Województwie Lubuskim

udostpnij