Monitoring pól elektromagnetycznych na terenie województwa lubuskiego w latach 2011-2013

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2014-12-23

strona tytułowaZgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska Państwowy Monitoring Środowiska obejmuje uzyskiwanie na podstawie badań monitoringowych informacji w zakresie pól elektromagnetycznych, a okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska planuje i prowadzi badania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z dnia 27 listopada 2007 r., Nr 221, poz. 1645). Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku oraz metody sprawdzania i wyznaczania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r., Nr 192, poz. 1883).

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadzonymi w 2013 roku zamknął drugi, trzyletni cykl badań poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku na terenie województwa lubuskiego. W latach 2008-2013 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z dnia 27 listopada 2007 r., Nr 221, poz. 1645), przebadano dwukrotnie 135 punktów zlokalizowanych na terenie całego województwa. Pomiarami objęto tereny miast powyżej 50 tys. mieszkańców (Zielona Góra i Gorzów Wlkp.), pozostałych miast i tereny wiejskie, ustalając na każdym z wymienionych obszarów badawczych po 45 punktów pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności (zgodnie z definicją zawartą w art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska).


Pobierz dokument:

  1. POMIARY POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2011-2013 (pdf)
  2. Rozkład punktów pomiarowych z lat 2011-2013 na terenie całego województwa – mapa (pdf)

 

 

 

 

 

udostpnij