Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza

- Monitoring, Powietrze, WYNIKI I PROGNOZY - 2019-01-01

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z dnia 11 czerwca 2018 r., poz. 1120) od 1 stycznia 2019 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na dedykowanej stornie internetowej „Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza” prezentuje prognozy zanieczyszczenia powietrza, które wykonuje Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) na podstawie art.88, ust. 7 ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799). Zadania IOS-PIB, o których mowa w art. 88 ust. 7 i 8 ustawy Poś są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy codziennie przygotowuje i przekazuje do GIOŚ wyniki modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu w formie plików cyfrowych (w formacie NetCDF ang. Network Common Data Form). Netcdf jest formatem danych siatkowych, w którym informacja o danych, czyli metadane (ang. metadata), oraz dane wynikowe zawarte są w tym samym zbiorze. Przekazane wyniki przetwarzane są w zasobach informatycznych GIOŚ do postaci map rozkładu stężeń poszczególnych zanieczyszczeń powietrza i prezentowane na portalu Jakość Powietrza.

Prognozy zanieczyszczeń powietrza wykonane są w siatce o rozdzielczości nominalnej 0,025×0,025 stopnia (ok. 2,7km x 1,6km) sięgającej minimum 100 km poza granice kraju. Na potrzebę poprawnego odebrania prezentowanych prognoz, mapy zostały przycięte do granic Polski.

Prognozy zanieczyszczeń powietrza są prezentowane na 3 kolejne dni. Prognozy dotyczą takich substancji jak:

  • pył zawieszony PM10,
  • dwutlenek siarki SO2,
  • dwutlenek azotu NO2,
  • ozon troposferyczny O3,

Moduł prognoz składa się z interaktywnych map modelowania zanieczyszczenia powietrza (dla całego kraju oraz osobno poszczególnych województw), prezentujących wyniki dla poszczególnych zanieczyszczeń. Mapy prezentują prognozy 1-godzinnych rozkładów stężeń poszczególnych substancji w powietrzu oraz stężenia średniodobowe i maksymalne stężenia w danej dobie (maksymalna wartość 1-godzinna spośród 24 wartości składających się na całą dobę). Na potrzeby stworzenia animacji rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza w ciągu dnia, mapy 1-godzinne (tworzone wyłącznie dla opcji „Dziś” i „Jutro” czyli dla 48 godzin) połączone są w jeden spójny obraz. Okres wyświetlania kolejnych map 1-godzinnych tworzacych spójną animację trwa 1 sekundę. Opcja „Pojutrze” nie posiada prezentowania prognozy dziennej przy pomocy wartości 1-godzinnych.

Prognozy zostały wykonane dla obszaru całej Polski, jak i dla każdego województwa osobno z jednolitych danych. Prognozę dla konkretnego województwa można wybierać na podstronie Strona główna -> Mapy -> Prognozy wojewódzkie.

Prognozy dla województwa lubuskiego.

Okresy w jakich dane zanieczyszczenia powietrza będą prezentowane na portalu to:

  • Pył zawieszony PM10 – cały rok
  • Dwutlenek azotu NO– cały rok
  • Dwutlenek siarki SO2 – od 1 października do 31 marca
  • Ozon troposferyczny O3 – od 1 kwietnia do 30 września
udostpnij