Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności

Kontakt:

Imię i nazwisko: Ryszard Burka,

Adres do korespondencji: ul. H. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Góra,
Telefon: 68 478 62 65
E-mail: dostepnosc@zgora.wios.gov.pl

Do zadań koordynatora w szczególności należy:
a) Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Inspektorat;
b) Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
c) Monitorowanie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
d) Przedstawianie Lubuskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresy realizowanych zadań.