Kontrola transportu odpadów przewożonych ze Szwecji do Polski

- Aktualności - 2020/07/23

16.07.2020 r. na wniosek Inspekcji Transportu Drogowego pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadzili kontrolę towaru oraz dokumentów dołączonych do transportu ze Szwecji do Polski, który zawierał odpady o kodzie 16 02 13* – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 oraz A1180 zgodnie z załącznikiem IV do rozporządzenia WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1). Po oględzinach odpadu okazało się, że są to zużyte monitory LCD.

Transport odbywał się w procedurze uprzedniego zgłoszenia i zgody określonej w ww. rozporządzeniu. Po sprawdzeniu decyzji GIOŚ okazało się, że podmiot wykonujący usługę transportu odpadów nie jest wpisany w decyzji jako firma transportowa mogąca wykonać usługę transportu odpadów. Inspektorzy sporządzili protokół kontroli oraz wykonali kopie dokumentów dołączonych do transportu.

W sprawie tej prowadzone będzie przez właściwy ze względu na siedzibę firmy transportowej WIOŚ postępowanie administracyjne dot. nałożenia na transportującego administracyjnej kary pieniężnej na podstawie art. 33 ust. 3, pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U z 2019 r. poz. 1162, z późn. zm.).

Zdjęcie nr 1 Przewożone odpady

Zdjęcie nr 1 Przewożone odpad

Zdjęcie nr 2 Przewożone odpady

Zdjęcie nr 2 Przewożone odpady

udostpnij