Komunikat

- Aktualności, Komunikaty - 2013-08-05

   Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze informuje, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z póź. zm.) gminy posiadają uprawnienia i obowiązki kontroli przestrzegania i stosowania przepisów art. 9 u ustawy oraz nakładania na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości kar pieniężnych w trybie art. 9 x ustawy.

Sankcje gmin wobec przedsiębiorców odbierających odpady komunalne są następujące:

  • Nieprzekazanie do RIPOK (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych)

– zmieszanych odpadów komunalnych,

– odpadów zielonych,

– pozostałości z sortowania,

Od 500 – 2000 zł za pierwszy ujawniony przypadek, za kolejny wykreślenie z rejestru przedsiębiorców na okres 3 lat.

Przekazanie kwartalnego sprawozdania po terminie, 100 zł za każdy dzień opóźnienia,

  • Przekazanie nierzetelnego sprawozdania 500 do 5000 zł
udostpnij