Komunikat WIOŚ: Trzeba wykazać wymagany poziom recyklingu w gminach

- Aktualności - 2014-01-14

ecodomek

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że gminy były obowiązane w 2013 roku osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

  • 12% recyklingu w zakresie przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło,
  • 36% recyklingu w zakresie przygotowania do ponownego użytku i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
  • 50% ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

W przypadku gdy gmina lub związek międzygminny, który przejął dany obowiązek, nie osiągnie wymaganego poziomu, podlega karze pieniężnej. Kara obliczona będzie odrębnie dla wymaganego poziomu, stanowiącego iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne i brakującej masy odpadów komunalnych, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazanych do składowania.

Pierwsze kary będą nakładane za niedopełnienie obowiązku w 2013 r. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013. W związku z powyższym wysokość kary za 2013 rok będzie adekwatna do brakującej masy odpadów komunalnych wymaganej do zapewniania danego poziomu pomnożonej przez stawkę 115,41 zł za tonę.

***

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina o obowiązku terminowego złożenia rocznego sprawozdania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013. Sprawozdanie należy przekazać marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska do 31 marca 2014 r. Gmina, która przekazuje sprawozdanie po terminie podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

***

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że – zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – gminy są zobowiązane do utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), zapewniających łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.

 

 

udostpnij