Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego wód rzek w 2009 roku na terenie województwa lubuskiego

- Monitoring, Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2012-01-26

W 2009 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze z Delegaturą w Gorzowie Wlkp. w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, prowadził badania jakości wód rzek w sieciach monitoringu diagnostycznego, operacyjnego i operacyjnego celowego – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 2009 nr 81 poz. 685) . Na podstawie uzyskanych wyników badań, w 2010 r. została wykonana przez WIOŚ klasyfikacja (w punktach pomiarowo – kontrolnych) stanu/potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego wód rzek na terenie woj. lubuskiego – w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r. nr 162 poz. 1008). Definicje klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2009 r. nr 122 poz. 1018).

Przeprowadzona ocena wskazuje, że stan ekologiczny określony dla naturalnych części wód w rzekach na terenie województwa w 2009 r. był zróżnicowany i kształtował się między stanem dobrym a stanem złym, przy czym dominował stan ekologiczny umiarkowany. O wynikach klasyfikacji stanu ekologicznego wód najczęściej decydowały przekroczenia granicznych (tj. określonych dla II klasy jakości wód powierzchniowych) wartości niektórych wskaźników fizykochemicznych takich jak: tlen rozpuszczony, ogólny węgiel organiczny, azot Kjeldahla. Potencjał ekologiczny, wyznaczany dla sztucznych i silnie zmienionych części wód, przeważnie utrzymywał się na umiarkowanym poziomie, podobnie jak stan ekologiczny.

Ocena stanu chemicznego dokonana na podstawie analizy wskaźników charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w tym tzw. substancji priorytetowych (między innymi: kadm, nikiel, ołów i rtęć oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – WWA) wskazywała na dobry stan chemiczny.

Tabela1. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego rzek w ppk monitoringu diagnostycznego za 2009 r. – woj. lubuskie.

Tabela 2. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego rzek w ppk monitoringu operacyjnego za 2009 r. – woj. lubuskie.

udostpnij