Kierownictwo WIOŚ

Mirosław Ganecki – Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie ukończył Wydział biologii i Nauk o Ziemi. W 1999 roku ukończył studia podyplomowe z bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Instytucie Kształtowania Środowiska we Wrocławiu, Zielonogórskim Zakładzie Górnictwa Nafty, Gorzowskim Ośrodku Badań i Ekspertyz Naukowych oraz Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Opolu.

 

Wojciech Konopczyński – Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie – technolog żywności, ukończył studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w specjalności technologii wód, ścieków i odpadów. Pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska od 1986 roku. Karierę zawodową rozpoczął na stanowisku analityka a później specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty Wydziału Monitoringu Środowiska. W 2007 roku powołany przez Wojewodę Lubuskiego na zastępcę Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony. Uczestnik licznych kursów branżowych i szkoleń z zakresu ochrony środowiska, a także kontroli zarządczej. Autor lub współautor wielu opracowań, artykułów i publikacji z dziedziny ochrony środowiska. Był członkiem Grupy Roboczej ds. planów gospodarowania wodami i programu wodno-środowiskowego przy Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej oraz członkiem Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa Rady Gospodarki Wodnej Regionu Środkowej Odry przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

Marek Demidowicz – Kierownik Delegatury w Gorzowie Wlkp. Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie na Wydziale Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności na kierunku: ichtiologia, eksploatacja zasobów i ochrona morza, ukończone uzyskaniem tytułu magistra inżyniera rybactwa morskiego. Karierę zawodową związana z Inspektoratem rozpoczął w 1988 roku od pracy na stanowisku inspektora w Ośrodku Badań i Kontroli Środowiska w Gorzowie Wlkp., a następnie głównego specjalisty i naczelnika Wydziału Inspekcji w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. 1999 roku został powołany na stanowiska Kierownika Delegatury w Gorzowie Wlkp. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, a do 2007 roku pełnił również obowiązki Zastępcy Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska w zakresie: uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów. Uczestniczył w licznych szkoleniach m.in. z zakresu ochrony środowiska, zarządzania systemem komputerowym, systemem jakości w laboratoriach badawczych i spraw pracowniczych. Jest członkiem Grupy Roboczej W-2 (jakości wód) Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych, w której kieruje Grupą Ekspertów ds. Jakości Analiz. Uczestniczy w pracach Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, Rady Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego oraz Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko. Koordynuje współpracę między WIOŚ a Komendą Wojewódzką PSP.