Interwencje WIOŚ w 2013 roku w liczbach

- Aktualności - 2014-01-23

inspekcja2013infografikaW 2013 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. wpłynęło 288 wniosków o podjęcie interwencji. Warto tu zauważyć, że ilość zgłoszonych w 2013 roku wniosków była o 18,52% wyższa niż w roku 2012. Dominującą problematykę stanowiły sprawy związane z ochroną czystości wód i gospodarką ściekową, gospodarką odpadową, ochroną przed hałasem oraz ochroną powietrza.

105 wniosków przekazano do załatwienia według właściwości do innych organów i instytucji – czyli do urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, powiatowych inspektorów sanitarnych i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego. Pozostałe 183 wnioski WIOŚ rozpatrzył we własnym zakresie. 12 spraw jest nadal w fazie procedowania.

Najliczniejszą grupę spraw zgłaszanych do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska stanowiły sprawy dotyczące uciążliwości związanych z gospodarką odpadami – 46,53% ogółu przyjętych spraw. Dominowały sprawy dotyczące nielegalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nielegalnego składowania odpadów i niewłaściwym gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W dalszej kolejności wnioski dotyczyły: ochrony czystości wód i gospodarki ściekowej (20,14%), ochrony przed hałasem (14,93%), ochrony powietrza (7,64%), sprawy różne (7,64%) i ochrony przyrody (2,43%). Marginalny odsetek (0,34%) stanowiły sprawy dotyczące zmian stosunków wodnych i podtopień oraz działalności inwestycyjnej i eksploatacji urządzeń wodnych.

W porównaniu do 2012 roku nie zmieniła się problematyka i tematy zgłaszanych spraw. Nastąpił jednak zasadniczy wzrost ilości zgłaszanych wniosków związanych z ochroną czystości wód i gospodarką ściekową – o ponad 81%, ochroną powietrza – o 29,4% i ochroną przed hałasem o 22,9%.

W grupie spraw związanych z ochroną czystości wód i gospodarką ściekową zgłoszenia dotyczyły nieszczelności zbiorników bezodpływowych, wywożenia nieoczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych na użytki i nieużytki rolne bądź odprowadzania ścieków do środowiska z pominięciem urządzeń oczyszczających.

Tematyka zgłaszanych spraw z zakresu ochrony powietrza dotyczyła z kolei uciążliwości związanych z eksploatacją lokalnych kotłowni w małych zakładach, w tym stosowanie paliw gorszej jakości, bądź spalania odpadów.

Dużą grupę spraw stanowiły wnioski związane z uciążliwością hałasową powodowaną pracą wentylatorów i klimatyzatorów oraz urządzeń technologicznych zainstalowanych w centrach handlowych miast, warsztatach, sklepach, magazynach chłodniczych i zakładach produkcyjnych. Spośród 35 zgłoszonych wniosków w zakresie ochrony akustycznej w 18 przypadkach nie potwierdzono występowania przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu ustalonych dla obszarów objętych ochroną akustyczną.

Zauważalny jest w 2013 roku natomiast spadek liczby zgłoszonych wniosków w sprawach związanych z ochroną przyrody o 30% i klasyfikowanych jako sprawy różne – o 9,1% – dotyczących jednoczesnego negatywnego oddziaływania na różne komponenty środowiska: powietrze, wody powierzchniowe, ziemia.

Działania podjęte przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w tym zakresie charakteryzują następujące dane liczbowe:

  • liczba przeprowadzonych kontroli – 223,
  • liczba nałożonych mandatów karnych – 15 (na łączną kwotę 3500 zł),
  • liczba wydanych zarządzeń pokontrolnych – 49,
  • liczba wniosków skierowanych do organów ścigania – 3,
  • liczba wniosków skierowanych do sądów grodzkich – 1,
  • liczba wniosków skierowanych do organów administracji rządowej – 5,
  • liczba wniosków skierowanych do organów administracji samorządowej – 28,
  • liczba wszczętych postępowań karno-administracyjnych – 10.
udostpnij