Intensywny wzrost interwencji WIOŚ w roku 2015

- Aktualności - 2016/02/23

Do 15 lutego 2016 roku Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska są zobowiązane do złożenia sprawozdań ze swojej pracy za rok poprzedni do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Również WIOŚ w Zielonej Górze złożył takie sprawozdanie. Jednym z najważniejszych wniosków jest istotny wzrost wniosków o działania interwencyjne – z 282 w roku 2014 do 395 w roku 2015.

Infografika poprawiona

W 2015 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. wpłynęły 395 wnioski.

Spośród 395 przyjętych wniosków o podjęcie interwencji, 113 wniosków (28,61 % ogółu przyjętych) przekazano do załatwienia według właściwości do innych organów i instytucji tj.: urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, powiatowych inspektorów sanitarnych i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego. Trzeba przy tym zaznaczyć, że spośród 113 wniosków przekazanych do załatwienia wg właściwości w 15 przypadkach podjęto działania w części dotyczącej ustawowych kompetencji WIOŚ. Pozostałe 282 wniosków załatwiono we własnym zakresie (71,39 % ogółu przyjętych). Spośród przyjętych do załatwienia 282 wniosków w końcowej fazie załatwiania znajduje się 19 z nich, które wpłynęły do WIOŚ w drugiej połowie grudnia 2015 roku.

Wnioski o interwencję wpływały do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w formie pisemnej, telefonicznie, a także e-mailem. Zgłaszającymi były osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, instytucje, organizacje proekologiczne, urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, powiatowe i Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp., Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. W 2015 roku do siedziby Delegatury w Gorzowie Wlkp. zgłaszano 4 wnioski o interwencję osobiście przez skarżących. Natomiast w siedzibie Inspektoratu nie zgłaszano skarg i wniosków o interwencję osobiście przez skarżących.

Zgłaszane i przekazywane wnioski o interwencję dotyczyły następujących grup problemowych (komponentów środowiska):

 • ochrona powietrza,
 • ochrona przed hałasem,
 • ochrona przed odpadami,
 • ochrony przed promieniowaniem,
 • ochrona przyrody,
 • ochrona czystości wód i gospodarka ściekowa,
 • stosunki wodne i podtapianie gruntów,
 • działalność inwestycyjna i eksploatacja urządzeń wodnych,
 • sprawy pracownicze,
 • sprawy różne.

Najliczniejszą grupą spraw zgłaszanych do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska stanowiły sprawy dotyczące uciążliwości związanych z gospodarką odpadami, których było 37,97 % ogółu przyjętych spraw. W dalszej kolejności wnioski dotyczyły: ochrony czystości wód i gospodarki ściekowej (18,99 %), ochrony powietrza (15,95 %), spraw różnych (12,15 %), ochrony przed hałasem (9,62 %) oraz ochrony przyrody (3,29 %). Marginalny procent (2,03 %) stanowiły sprawy dotyczące działalności inwestycyjnej i eksploatacji urządzeń gospodarki wodnej, ochrony przed promieniowaniem, działalność inwestycyjna i eksploatacja urządzeń wodnych, sprawy pracownicze oraz zmian stosunków wodnych i podtopień.

Podobnie jak w 2014 roku nie zmieniła się problematyka i tematy zgłaszanych spraw. Nastąpił zasadniczy wzrost ilości zgłaszanych wniosków związanych z ochroną powietrza o 96,88 %, ochroną przed odpadami o 47,06 %, ochrona wód i gospodarki ściekowej o 10,29 %. Spadek liczby zgłoszonych wniosków nastąpił w sprawach związanych z ochroną przed hałasem o 11,63 %. W pozostałych grupach problemowych notowano stabilność.

Wśród wniosków związanych z gospodarką odpadową dominowały sprawy dotyczące nielegalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nielegalnym składowaniem odpadów i niewłaściwym gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W grupie spraw związanych z ochroną wód i gospodarką ściekową zgłaszano wnioski dotyczące nieszczelności zbiorników bezodpływowych, wywożenie nieoczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych na użytki i nieużytki rolne bądź odprowadzania ścieków do środowiska z pominięciem urządzeń oczyszczających.

Tematyka zgłaszanych spraw z zakresu ochrony powietrza dotyczyła uciążliwości związanych z eksploatacją lokalnych kotłowni w małych zakładach, w tym stosowanie paliw gorszej jakości bądź spalania odpadów.

Dużą grupę spraw stanowiły wnioski związane z uciążliwością hałasową powodowaną pracą wentylatorów, klimatyzatorów, agregatów prądotwórczych oraz urządzeń technologicznych zainstalowanych w centrach handlowych, warsztatach, sklepach, magazynach chłodniczych i zakładach produkcyjnych.

Spośród 32 zgłoszonych wniosków w zakresie ochrony akustycznej w 17  przypadkach nie potwierdzono występowania przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu ustalonych dla obszarów objętych ochroną akustyczną. W 7 przypadkach stwierdzono występowanie przekroczeń zawnioskowano o wydanie decyzji o dopuszczalnej emisji hałasu do Starostw Powiatowych bądź wydano decyzję o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej. Pozostałe wnioski są w końcowej fazie załatwiania.

Sprawy różne dotyczyły jednoczesnego negatywnego oddziaływania na różne komponenty środowiska: powietrze, wody powierzchniowe, ziemię.

W 2015 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. rozpatrzono we własnym zakresie łącznie 296 wniosków z czego 282 stanowiły wnioski, które wpłynęły w 2015 roku oraz 14 wniosków z 2014 roku. Działania podjęte przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w tym zakresie charakteryzują następujące dane liczbowe:

 • liczba przeprowadzonych kontroli – 286,
 • liczba nałożonych mandatów karnych – 19 (na łączną kwotę 6 050 zł),
 • liczba wydanych zarządzeń pokontrolnych – 63,
 • liczba wniosków skierowanych do organów ścigania – 2,
 • liczba wniosków skierowanych do sądów powszechnych – 6,
 • liczba wniosków skierowanych do organów administracji rządowej – 1,
 • liczba wniosków skierowanych do organów administracji samorządowej – 19,
 • liczba wszczętych postępowań karno-administracyjnych – 19,
 • liczba wydanych decyzji nakładających zobowiązania niepieniężne – 0.

W 2015 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. wpłynęły 13 wniosków o podjęcie interwencji w związku z występowaniem uciążliwości odorowych. W większości zgłaszanych przypadków przyczyną występowania uciążliwych odorów było: wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych do nawożeń gruntów, magazynowanie nawozów naturalnych w postaci gnojowicy, obornika, pomiotu kurzego w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej bądź zagniwanie ścieków w systemach kanalizacyjnych. Rozpatrywano też przypadki uciążliwości zapachowych związanych z funkcjonowaniem fermy hodowli trzody chlewnej, bydła i ferm hodowli norek amerykańskich oraz instalacji biogazowi.

Jedną z głównych przeszkód w skutecznym eliminowaniu tego rodzaju problemów jest brak uregulowań formalno-prawnych pozwalających na ocenę stopnia uciążliwości odorów.

W 2015 roku bezpośrednio do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie były wnoszone skargi i wnioski przez posłów i senatorów.

Reasumując należy zauważyć, że ilość załatwionych w 2015 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wniosków była o około 40 % wyższa niż w roku 2014. Dominującą problematyką złożonych wniosków stanowiły sprawy związane z ochroną czystości wód i gospodarką ściekową, gospodarką odpadową, ochroną przed hałasem oraz ochroną powietrza.

udostpnij