Inspekcja

Cele i zadania Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska

Główny Inspektor Ochrony Środowiska, kierujący działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska jest centralnym organem administracji rządowej – powoływanym i odwoływanym przez Prezesa Rady Ministrów. Główny Inspektor Ochrony Środowiska przy pomocy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz wojewodowie przy pomocy wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, jako kierowników wojewódzkich inspekcji ochrony środowiska, wchodzących w skład zespolonej administracji wojewódzkiej, wykonują zadania Inspekcji. Podstawowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska to kontrola przestrzegania przepisów prawa o ochronie środowiska, badanie stanu środowiska, w ramach programu Państwowego Monitoringu Środowiska oraz przeciwdziałanie poważnym awariom.

Najważniejsze zadania Inspekcji:

 • Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody,
 • Kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska,
 • Kontrola eksploatacji urządzeń i instalacji chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
 • Udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji,
 • Udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko,
 • Podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska,
 • Współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i rządowej, samorządu terytorialnego i obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi,
 • Inicjowanie działań tworzących warunki zapobieganie poważnym awariom oraz usuwania ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego.

Najważniejsze cele Inspekcji:

 • Wypełnianie przez prowadzących instalacje oraz inwestorów wymagań ochrony środowiska,
 • Przestrzeganie wymagań w zakresie eksploatacji składowisk odpadów,
 • Przestrzeganie wymagań z zakresie postępowania z substancjami stwarzającymi szczególnie zagrożenie dla środowiska np. PCB, azbest,
 • Przestrzegania wymagań dotyczących termicznego przekształcania odpadów,
 • Przestrzeganie wymagań w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych,
 • Przeciwdziałanie nielegalnemu, transgranicznemu przemieszczaniu odpadów,
 • Ograniczenie uciążliwości związanych z ponadnormatywną emisją hałasu,
 • Ograniczenie uciążliwości związanych z ponadnormatywnym poziomem pól elektromagnetycznych,
 • Przestrzeganie przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
 • Przestrzeganie przepisów w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz uiszczania opłaty produktowej,
 • Ochrona zasobów wód, szczególnie podziemnych, stanowiących źródło zaopatrzenia ludności w wodę do picia i dla potrzeb gospodarczych,
 • Przestrzeganie zasad postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową,
 • Przestrzeganie przepisów o substancjach i preparatach chemicznych w zakresie zagrożeń dla środowiska,
 • Wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • Ograniczanie skutków awarii dla ludzi i środowiska,
 • Dalszy rozwój i doskonalenie systemów jakości,
 • Wdrażanie Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET)
 • Zapewnienie monitorowania istotnych elementów środowiska,
 • Doskonalenie form i sposobów gromadzenia i przetwarzania danych o stanie środowiska i sposobów informowania administracji rządowej, samorządowej i społeczeństwa o stanie środowiska.

„Inspekcja Ochrony Środowiska”, Warszawa, listopad 2002 r.

DZIAŁALNOŚĆ INSPEKCYJNA WIOŚ ZIELONA GÓRA W 2013 ROKU:

Zał nr 1 (DIiO i DKR) ost

Zalącznik nr 2 – TPO