Wycinka i niszczenie drzew

Organem właściwym do rozpatrywania, interwencji i prowadzenia postepowań w sprawach dotyczących wycinki lub niszczenia drzew jest:

wójt, burmistrz, prezydent miasta
własciwy dla miejsca wystąpienia zdarzenia.

Kontakt do w/w organów przez strony BIP z aktualnymi adresami i elektronicznymi skrzynkami podawczymi.

***

Zagadnienie usuwania drzew reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zawarto w niej regulacje dotyczące podmiotów wydających zezwolenia, elementy wniosku o usunięcie drzew czy problematykę opłat. W ustawie tej znajdziemy też odpowiedź na pytanie dotyczące nielegalnego usuwania drzew.

Kwestia prowadzenia postępowań w sprawie usunięcia drzew bez zezwolenia jest w kompetencji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, który w tej materii wymierza administracyjną karę pieniężną. Wspomnianą karę, ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie stawek określonych w przepisach. Ponadto Minister Środowiska wydał w dniu 22 września 2004 r. rozporządzenie w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów, które uszczegóławia tą problematykę.

Wskazano, że administracyjną karę pieniężną nakłada się po stwierdzeniu usunięcia drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia lub po zniszczeniu terenów zieleni, zadrzewienia, drzewa lub krzewu oraz po przeprowadzeniu oględzin, z których pracownik urzędu gminy sporządza protokół.

Protokół powinien zawierać:

1) wskazanie miejsca oględzin;

2) datę oględzin;

3) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe sporządzającego protokół oraz uczestników oględzin;

4) ustalenia merytoryczne – dane dotyczące:

a) rodzaju i gatunku usuniętego lub zniszczonego drzewa,

b) obwodu pnia drzewa lub wielkości powierzchni pokrytej krzewami albo wielkości zniszczonych terenów zieleni,

c) daty usunięcia lub zniszczenia,

d) przyczyny usunięcia lub zniszczenia;

5) dane osobowe posiadacza nieruchomości;

6) dane osobowe sprawcy usunięcia lub zniszczenia, jeżeli jest to możliwe do ustalenia w trakcie sporządzania protokołu;

7) podpisy uczestników oględzin.

Reasumując należy zaznaczyć, że każdorazowo sprawy dotyczące nielegalnego usunięcia drzew prowadzi właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Od wydanej przez organ gminy decyzji stronie przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.

Tym samym w obecnym stanie prawnym Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie posiada kompetencji do prowadzenia postępowań dotyczących usuwania drzew bez wymaganego zezwolenia.