Szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta oraz ochrona przyrody

Instytucjami właściwymi do interwencji w sprawach dotyczących szkód wywołanych przez dzikie zwierzęta na terenie województwa są:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie
(szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie, bobry oraz w sprawach dotyczących szeroko pojętej ochrony przyrody)

Właściwe terenowo Koła Łowieckie
(szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na terenach łowieckich

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
(szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich)