Nielegalny zrzut ścieków przez osoby fizyczne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organem właściwym do rozpatrywania, interwencji i prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących nielegalnego zrzutu ścieków przez osoby fizyczne jest:

wójt, burmistrz, prezydent miasta

właściwy dla miejsca prowadzenia gospodarki ściekowej w sposób niezgodny z prawem.

Kontakt do w/w organów przez strony BIP z aktualnymi adresami i elektronicznymi skrzynkami podawczymi.