Informacja o podjętych działaniach monitoringowych i kontrolnych WIOŚ w Zielonej Górze w związku z pożarem w miejscowości Brożek

- Aktualności, Komunikaty - 2017/03/10

Informacja o podjętych działaniach monitoringowych i kontrolnych WIOŚ w Zielonej Górze w związku z pożarem części magazynowej Zakładu DEKO-PROCES Sp. z o.o. Brożek 20 zlokalizowanego na terenie działki ewidencyjnej nr 935, obręb Jeziory Wysokie gmina Brody

 

Syntetyczne, chronologiczne przedstawienie zdarzeń związanych z pożarem części magazynowej Zakładu DEKO-PROCES Sp. z o.o. Brożek 20 oraz działań WIOŚ w Zielonej Górze:

 • 14 luty 2017 r. – powstanie pożaru części magazynowej z odpadami na terenie Zakładu DEKO-PROSES Sp. z o.o. Brożek 20 zlokalizowanego na terenie działki ewidencyjnej nr 935, obręb Jeziory Wysokie gmina Brody,
 • 15 luty 2017 r. – udział przedstawicieli WIOŚ w Zielonej Górze w ocenie sytuacji pożarowej przez Straż Pożarną, pobór próbek wody powierzchniowej, badania jakościowe powietrza w gminie Brody, prowadzone przez Mobilne Laboratorium,
 • 16 luty 2017 r. – pobór próbek gleby w rejonie zdarzenia i poza nim, prowadzenie w dalszym ciągu badań jakościowych powietrza w pobliżu miejsca pożaru i w gminie Brody przy użyciu Mobilnego Laboratorium,
 • 16 luty 2017 r. – instalacja w pobliżu Urzędu Gminy Brody pobornika pyłu PM10 prowadzącego całodobowo, automatycznie pomiary otaczającego powietrza,
 • 23 luty 2017 r. – instalacja na terenie Zakładu DEKO-PROCES Sp. z o.o. w Brożku pobornika pyłu PM10 prowadzącego całodobowo, automatycznie pomiary otaczającego powietrza,
 • 27 luty 2017 r. – rozpoczęcie przez przedstawiciela WIOŚ w Zielonej Górze kontroli Zakładu DEKO-PROSES Sp. z o.o. w Brożku,
 • 3 marca 2017 r. – zakończenie akcji gaśniczej i formalne przekazanie przez Straż Pożarną terenu objętego działaniem ratowniczym dla zarządcy Zakładu DEKO-PROCES Sp. z o.o. w Brożku,
 • 7 marca 2017 r. – kolejny pobór próbek wody powierzchniowej z rzeki Nysa Łużycka, staw w pobliżu m. Brożek oraz z ujęcia wody podziemnej na terenie m. Brożek oraz z ujęcia wody podziemnej na terenie Zakładu DEKO-PROCES Sp. z o.o.,
 • 9 marca 2017 r. – pobranie do analiz laboratoryjnych prób z pobornika pyłu PM10 na terenie w/w zakładu oraz przygotowanie urządzenia do prowadzenia dalszych badań w tym samym miejscu, ponowny pobór próbek gleby w rejonie zdarzenia i poza nim.

 

Szczegółowe omówienie sytuacji związanej z pożarem części magazynowej Zakładu DEKO-PROSES Sp. z o.o. Brożek 20 oraz działań WIOŚ w Zielonej Górze.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze informuje, że w związku z pożarem Zakładu DEKO-PROCES Sp. z o.o. Brożek 20, od początku uczestniczy w czynnościach związanych z ustaleniem zagrożenia standardów środowiskowych.

Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu w dniu 15 i 16 lutego w godzinach porannych przeprowadzono pomiary stanu czystości powietrza w rejonie zdarzenia za pomocą specjalistycznego sprzętu ‑ Mobilnego Laboratorium. Wykorzystano urządzenie chromatograficzne z systemem E2M służącym do szybkiej identyfikacji substancji chemicznych w miejscu skażenia. Urządzenie stosowane jest do monitorowania zanieczyszczeń środowiska i wykrywania zanieczyszczeń organicznych lub toksycznych chemikaliów przemysłowych po awariach chemicznych.

Na miejscu zdarzenia wykonano trzykrotne pomiary w chmurze dymu powstałego w wyniku pożaru. Wykonano ponadto pomiary w okolicznych miejscowościach tj.: w pobliżu posesji Brożek 19, na drodze Brożek Zasieki, w Zasiekach na rondzie, w rejonie Urzędu Gminy w Bodach, w rejonie miejscowości Proszów, miejscowości Łaz, w rejonie Urzędu Gminy Tuplice i dwukrotny pomiar w rejonie Terminalu granicznego w Olszynie.

Badania wykazały obecność w dymie niewielkich ilości substancji niebezpiecznych jednak poniżej zakresu oznaczalności urządzenia pomiarowego. Pomiary nie wykazały rodzaju ani stężeń substancji zawartych w chmurze dymu. Wynikało to z niskiego stężenia tych substancji tj. poniżej granicy wykrywalności urządzenia, tym samym nie stwierdzono obecności substancji bezpośrednio zagrażających życiu. Istotnym faktem zmniejszającym skutki potencjalnego narażenia na szkody środowiskowe jest odległość zabudowy od centrum pożaru (najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w linii prostej po stronie niemieckiej w odległości około 1 km, po stronie polskiej w odległości 2,3 km), a także oddzielenie zwartą pokrywą leśną, która spełnia funkcje naturalnego pochłaniacza dymów niskich.

W dniu 15 lutego 2017 r. pobrano do badań laboratoryjnych trzy próby wody powierzchniowej. Dwie z Nysy Łużyckiej i jedną ze stawu w miejscowości Brożek. Wyniki badań próbek wody pobranych z w dwóch punktach na rzece Nysa Łużycka poniżej oraz powyżej zakładu (jednolita część wód powierzchniowych o nazwie: Nysa Łużycka od Chwaliszówki do Lubszy) odniesiono do wartości granicznych określonych dla wód powierzchniowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1187). Otrzymane wartości dla stawu na działce 88/3 Brożek odniesiono do wartości zawartych ww. rozporządzeniu do wartości dla jezior naturalnych. Wszystkie wyniki badań analizowano wraz z podaną dla nich niepewnością pomiaru. W efekcie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż w przypadku punktów pomiarowych zlokalizowanych powyżej oraz poniżej zakładu oraz stawu na działce 88/3 Brożek większość wartości badanych wskaźników mieściła się w wyznaczonych normach środowiskowych. Jedynie w przypadku wyników benzo(g,h,i)perylenu stwierdzone wartości dla wody Nysy Łużyckiej powyżej zakładu przekraczały normatywne stężenia maksymalne w środowisku, przy czym biorąc pod uwagę przedział niepewności wyniku nie można stwierdzić z całą pewnością, iż takie przekroczenie miało miejsce. Wyniki badań takich substancji jak fluoranten oraz benzo(a)piren dla ww. punktu wykazały wartości, które o ile ich stężenie w ciągu roku utrzymałoby się na tym samym poziomie, również przekroczyłyby wartości normatywne dla stanu dobrego, przy czym porównując otrzymane wyniki do wartości uzyskanych w trakcie badań monitoringowych zrealizowanych w 2015 r. utrzymywały się one na podobnym poziomie, bądź były niższe w porównaniu do uzyskanych w 2015 r. W przypadku stawu na działce 88/3 Brożek podobnie stwierdzono stężenie benzo(a)pirenu, które o ile utrzymałoby się na tym samym poziomie, również przekroczyłyby wartości normatywne dla stanu dobrego.

W celu zdiagnozowania obowiązujących standardów środowiska w dniu 16 lutego br. przeprowadzono pobór prób gleb z terenu miejsca zdarzenia oraz w 4 obszarach wokół działki, na której wystąpił pożar. Zakres badań obejmował określenie zawartości w glebie: węglowodorów ropopochodnych, związków z grupy WWA w tym: naftalenu, antracenu, fluorantenu, benzo(b)fluoroantenu, benzo(k)fluoronantenu, benzo(a)pirenu, dibenzo(a,h)antracenu, benzo(a)antracenu, indeno(1,2,3-cd)pirenu, chryzenu, fenantrenu, benzo(g,h,i)perylenu, związków z grupy BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny) i metali ciężkich (chromu, miedzi, niklu, ołowiu cynku i kadmu). Wyniki odniesiono do wartości granicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395). Przy analizie wyników przyjęto założenie, że grunty, z których pobrano próbki z terenu wokół zakładu należą do grupy III (lasy) natomiast próbki z terenu zakładu należą do grupy IV (tereny przemysłowe). Wyniki badań nie wskazują na przekroczenie dopuszczalnych norm zawartości powyższych substancji w żadnej z pobranych próbek.

W okresie 16-22.02.2017 r. przeprowadzono wskaźnikowe pomiary stężenia zanieczyszczeń w powietrzu na terenie Urzędu Gminy w miejscowości Brody. Pomiary prowadzone były tzw. metodą manualną przy użyciu wolnostojącego pobornika pyłu zawieszonego i obejmowały: pył zawieszony PM10 oraz zawarte w nim zanieczyszczenia pyłowe, tj. metale ciężkie – arsen, nikiel, kadm i ołów oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – benzo(a)piren. Wszystkie wyżej wymienione zanieczyszczenia powietrza posiadają określone wartości normatywne, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r. poz. 1031). Wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 uzyskanych podczas poboru w Brodach kształtowały się w granicach 9,0 – 52,2 µg/m3, natomiast wartość średnia z omawianego tygodnia pomiarów wyniosła 28,6 µg/m3. Analizując powyższe stwierdzono, iż uzyskane wartości wskazały na przekroczenie wartości normatywnych stężenia średniodobowego pyłu zawieszonego PM10 jedynie w dniu 16.02.2017 r. (odnotowana wartość – 52,2 µg/m3 w stosunku do normy dobowej wynoszącej 50 µg/m3), przy czym tego dnia we wszystkich stacjach na obszarze województwa lubuskiego stwierdzono wartości powyżej normy dobowej. Ponadto stwierdzono wysokie stężenia benzo(a)pirenu w powietrzu (wartość uśredniona dla tygodnia – 2,15 ng/m3 w stosunku do normy rocznej wynoszącej 1 ng/m3), przy czym na podstawie badań przeprowadzonych w 2015 r. stwierdzono przekroczenia dla normy rocznej w 54 obszarach na terenie województwa lubuskiego. Stężenia metali ciężkich zawartych w pyle (tj. arsen, nikiel, kadm i ołów) nie przekroczyły wartości normatywnych.

Od dnia 23 lutego na terenie Zakładu DEKO-PROCES Sp. z o.o. Brożek 20 całodobowo, prowadzone są pomiary otaczającego powietrza za pomocą automatycznego pobornika pyłu PM10. Pomiary odbywają się w cyklach dobowych. Badane są stężenia pyłu PM10 w otaczającym powietrzu oraz zawarte w tym pyle stężenia metali ciężkich i WWA, tj. benzo(a)pirenu, benzo(a)antracenu, benzo(j)fluorantenu, bezo(b)fluoroantenu, benzo(k)fluoroantenu, dibenzo(a,h)antracenu, indeno(1,2,3-cd)pirenu. Analizy przeprowadzane będą w naszym laboratorium w Zielonej Górze po zakończeniu całego cyklu pomiarowego. W dniu 9 marca 2017 r. zostały pobrane ze wskazanego pobornika próbki do analiz laboratoryjnych. Obecnie urządzenie prowadzi w dalszym ciągu pobór próbek powietrza. W dniu 23 lutego pobrane zostały również kolejny raz próbki gleby. W dniu 7 marca 2017 r. kolejny raz pobrano 2 próbki wody powierzchniowej z rzeki Nysa Łużycka, 2 próbki ze stawu w pobliżu m. Brożek, próbki z ujęcia wody podziemnej na terenie m. Brożek oraz z ujęcia wody podziemnej na terenie Zakładu DEKO-PROCES Sp. z o.o.

W celu wyjaśnienia okoliczności powstania pożaru w dniu 27 lutego 2017 roku podjęta została kontrola podmiotu gospodarczego DEKO-PROCES Sp. z o.o. Brożek 20, który zajmuje się przetwarzaniem tworzyw sztucznych. Obecnie prowadzona jest analiza dokumentacji przedstawionej do celów kontrolnych przez w/w podmiot.

Podczas oględzin terenu pożarzyska w dniu 7 marca 2017 r. terenu zakładu w Brożku ustalono, że w dniu 3 marca br. została zakończona akcja ratownicza Straży Pożarnej. Okazany został dokument Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach tj. „Potwierdzenie przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym” wydany w dniu 3 marca 2017 r. o godzinie 12.00 dla zarządcy w/w zakładu. Wspomniany dokument przekazywał do nadzorowania i zabezpieczenia teren zakładu oraz wskazywał na określone powinności zarządcy tj.:

 • zapewnienie 24-godzinnego dozoru składowiska do momentu ustania zadymienia,
 • zwiększenie odległości spalonego materiału od pozostałej części składowiska poprzez zgarnianie spalonego materiału do czoła składowiska,
 • zmniejszanie ewentualnej powierzchni dymienia poprzez podgarnianie spalonego materiału,
 • zabezpieczenie wschodniej strony składowiska drugim zmineralizowanym pasem terenu,
 • doposażenie zakładu w węże pożarnicze i prądownicę.

Stan pożarzyska w dniu 7 marca wykazywał punktowe zadymienie pochodzące z tlących się odpadów oraz pary wodnej powstałej z wód opadowych.

W naszej ocenie ewentualne skutki emisji pożarowych dla środowiska ocenić będzie można dopiero po całkowitym zakończeniu procesu dogaszania pożarzyska.

Obecnie prowadzony jest monitoring terenu.

 

 

 

 

 

 

udostpnij