Informacja o kontrolach WIOŚ w Zielonej Górze z zakresu przestrzegania w gminach przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- Aktualności, Komunikaty - 2013-10-11

Informacja o kontrolach WIOŚ w Zielonej Górze z zakresu przestrzegania w gminach przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zakończył kontrolę 7 gmin oraz 4 związków międzygminnych zrzeszających łącznie 28 gmin, spośród 83 gmin województwa lubuskiego w ramach cyklu kontrolnego przestrzegania przez 10% gmin przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W jednej gminie kontrola trwa.

Z przeprowadzonych kontroli nasuwają się następujące wnioski i spostrzeżenia:

  • gminy (związki międzygminne) nie wykonują kontroli przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
  • nie wszystkie gminy  (związki międzygminne) zorganizowały punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. PSZOK;
  • jeden ze związków międzygminnych zrzeszających 4 gminy nie zorganizował przetargu na  odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów;
  • część gmin nie osiągnęła wymaganych poziomów odzysku i recyklingu wybranych frakcji odpadów; w niektórych gminach nie podjęto selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
  • dane zawarte w sprawozdaniach z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 r. przekazywanych do WIOŚ były nierzetelne i wymagały korekt;
  • w większości kontrolowanych gmin nie jest realizowany obowiązek umieszczania na stronie internetowej wymaganych  informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.

Lubuski  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina o obowiązku gmin w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz nakładania na  przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości kar pieniężnych w trybie art.9x ustawy. Kary te powinny być wymierzane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce wpisania przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej.

udostpnij