Informacja o kolejnych działaniach monitoringowych i kontrolnych WIOŚ w Zielonej Górze podjętych w związku z pożarem w miejscowości Brożek

- Aktualności, Komunikaty - 2017/03/24

Analiza wyników badań rzeki Nysy Łużyckiej w okolicach zakładu DEKO PROCES w miejscowości Brożek, która stanowi część jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie: Nysa Łużycka od Chwaliszówki do Lubszy oraz stawu na działce 88/3 Brożek i 2 studni głębionych na podstawie sprawozdania z badań nr 164/ZG/2017

Wyniki badań próbek wody pobranych z w dwóch punktach na rzece Nysa Łużycka poniżej (próbka nr 694/ZG) oraz powyżej zakładu Eco-Recykling (próbka nr 695/ZG), w dniu 07.03.2017 r. odniesiono do wartości granicznych określonych dla wód powierzchniowych m.in. takich jak naturalna rzeka, w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U., poz. 1187). Badana rzeka sklasyfikowana jest jako rzeka naturalna o typie abiotycznym 19. Otrzymane wartości dla stawu na działce 88/3 Brożek (próbka nr 697/ZG) odniesiono do wartości zawartych ww. rozporządzeniu do wartości dla jezior naturalnych. Dodatkowo badania prowadzono również dla wody ze studni głębinowej (próbka nr 698/ZG) na terenie zakładu oraz studni głębinowej Zasieki 18 (próbka nr 696/ZG). Wyniki badań wód podziemnych odniesiono do wartości granicznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U., poz. 85.).

Na podstawie przeprowadzonych badań dla większości wskaźników stwierdzono pierwszą klasę jakości wód podziemnych, jedynie w przypadku miedzi stwierdzono drugą klasę dla studni na terenie zakładu oraz III klasę dla studni Zasieki 18.

W efekcie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż w przypadku punktów pomiarowych zlokalizowanych powyżej oraz poniżej zakładu Eco-Recykling, jak również stawu na działce 88/3 Brożek wszystkie wartości badanych wskaźników mieściły się w wyznaczonych normach środowiskowych. Wyniki zawarte w sprawozdaniach nie przekraczał maksymalnych wartości dopuszczalnych w środowisku. Dodatkowo, wszystkie otrzymane do przeanalizowania wyniki charakteryzują się wartościami, które w rzece Nysa Łużycka obserwowane są od wielu lat.

 

Analiza wyników badań próbek gleby pobranych w dniu 09.03.2017 w miejscowości Brożek-na terenie zakładu DEKO-PROCES i w okolicach zakładu (tereny leśne) na podstawie sprawozdania z badań nr 173/ZG/2017

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

Przyjęto jako normy odniesienia dopuszczalne zawartości dla gruntów należących do grupy III (lasy) i IV (tereny przemysłowe) określonych w rozporządzeniu.

 • Na terenie zakładu pobrano uśrednioną próbkę z 15 próbek pojedynczych z warstwy gleby 0-0,25 m, i drugą pojedynczą z warstwy gleby 0,25-1,0 m.
 • W okolicach zakładu pobrano cztery uśrednione próbki z 12 próbek pojedynczych z warstwy gleby 0-0,25 m.

W pobranych próbkach oznaczono zawartość:

 • Metali (chrom, miedź, nikiel, ołów, cynk, kadm)
 • Węglowodorów ropopochodnych
 • Związków z grupy BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny)
 • Związków z grupy WWA

Wyniki badań nie wskazują na przekroczenie dopuszczalnych norm zawartości powyższych substancji w glebach z pobranych próbek o nr 708/ZG, 709/ZG, 710/ZG i 711/ZG.

Jedynie w próbce nr 709/ZG, pobranej na terenie leśnym sąsiadującym z zakładem, stwierdzono wyraźnie wyższe zawartości metali i związków WWA niż w pozostałych próbkach. Zawartość metali w tej próbce substancji jest również wyższa w stosunku do wyników otrzymanych dla próbki pobranej w tym samym miejscu w dniu 16.02.2017. Nie są to jednak zawartości przekraczające dopuszczalne normy dla III grupy gruntów, co przedstawiono w poniższej tabeli:

metal

dopuszczalna zawartość

mg/kg s.m.

stwierdzona zawartość

mg/kg s.m.

niepewność wyniku

mg/kg s.m.

kadm 10 0,5 0,2
miedź 300 142 25
chrom 500 476 108
ołów 500 161 85
cynk 1000 174 77

 

Analiza wyników badań próbek powietrza pobranych na terenie Zakładu Deko Proces w m. Brożek 20 na podstawie sprawozdania z badań 174a-c/ZG/2017

W związku z pożarem w miejscowości Brożek Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w okresie 23.02. – 09.03.2017 r. prowadził dodatkowe, wskaźnikowe pomiary stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Pobornik pyłu zawieszonego PM10 umiejscowiony został w odległości około 100 m od miejsca pożaru, na terenie zakładu DEKO – PROCES Sp. z o.o., w miejscowości Brożek. Pomiary prowadzone były tzw. metodą manualną przy użyciu wolnostojącego pobornika pyłu zawieszonego i obejmowały: pył zawieszony PM10 i zawarte w nim stężenia benzo(a)pirenu, kadmu, niklu, ołowiu i arsenu.

Pył zawieszony PM10, benzo(a)piren, kadm, nikiel, ołów i arsen posiadają określone wartości normatywne, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031), które kształtują się następująco:

– poziom dopuszczalny dla:

 • pył zawieszony PM10: stężenie średniodobowe 50 µg/m3, stężenie średnioroczne 40 µg/m3;
 • ołów : stężenie średnioroczne 0,5 µg/m3

– poziom docelowy:

 • arsen: stężenie średnioroczne 6 ng/m3;
 • nikiel: stężenie średnioroczne 20 ng/m3;
 • kadm: stężenie średnioroczne 5 ng/m3;
 • benzo(a)piren: stężenie średnioroczne 1 ng/m3;

Ponadto w tym samym rozporządzeniu określono poziomy alarmowy oraz informowania dla pyłu zawieszonego PM10:

 • poziom informowania: stężenie średniodobowe 200 µg/m3
 • poziom alarmowy: stężenie średniodobowe 300 µg/m3.

 

Omówienie wyników badań powietrza:

Wskaźnik stężenie uśrednione w okresie 23.02.2017 r. – 02.03.2017 r. stężenie uśrednione w okresie 02.03.2017 r. – 09.03.2017 r
PM10 213,2 µg/m3 237,7 µg/m3
benzo(a)piren 13,3 ng/m3 21,9 ng/m3
kadm 7,4 ng/m3 3,4 ng/m3
nikiel 1,4 ng/m3 0,55 ng/m3
ołów 0,0756 µg/m3 0,0763 µg/m3
arsen 0,60 ng/m3 0,60 ng/m3

Wyniki pomiarów (stężenia średniodobowe) pyłu zawieszonego PM10 uzyskanych podczas poboru na terenie zakładu DEKO – PROCES Sp. z o.o. w miejscowości Brożek kształtowały się w granicach 24,9 – 363,2 µg/m3, natomiast wartość średnia uzyskana podczas omawianych dwóch tygodni pomiarów wyniosła 225,4 µg/m3.

Analizując powyższe należy zaznaczyć, że prowadzone badania wykonane zostały na potrzeby kontrolne. Ze względu na położenie pobornika w bezpośrednim sąsiedztwie źródła emisji uzyskane wyniki obrazują emisję rozproszoną dymów pożarowych do powietrza, a nie imisję, dla której ustalone są ww. poziomy normatywne.

Jednakże ze względu na brak norm w odniesieniu do wielkości emisji PM10, uzyskane wyniki odniesiono do wartości normatywnych. Na tej podstawie stwierdzono przekroczenie stężenia średniodobowego pyłu zawieszonego PM10 dla 13 dób pomiarowych (na 14 dób, w trakcie których prowadzono pomiary), w tym:

 • wartość średniodobowa (powyżej 50 µg/m3) została przekroczona dla 3 dób,
 • poziom informowania społeczeństwa (powyżej 200 µg/m3) został przekroczony dla 7 dób,
 • poziom alarmowy (powyżej 300 µg/m3) został przekroczony dla 3 dób.

W odniesieniu do wartości normatywnej dla benzo(a)pirenu, wartości uśrednione dla poszczególnych tygodni przekroczyły poziom docelowy określony jako wartość średnioroczna wynosząca 1 ng/m3. Natomiast analizując stężenia metali w powietrzu (arsen, nikiel, kadm i ołów), jedynie w przypadku kadmu wyniki z okresu pierwszego tygodnia pomiarów przekraczały wartość normatywną określoną jako wartość średnioroczna wynosząca 5 ng/m3. Pozostałe metale nie przekraczały ustalonych norm.

 

udostpnij