Informacja Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

- Aktualności - 2013-07-19

ui_1_0_1369144615116_nZ dniem 16 lipca 2013 r. Wojewódzki Inspektorat  Ochrony Środowiska rozpoczął kontrole gmin w zakresie wykonywania zadań określonych w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przedmiotem kontroli będzie, ustalenie osiągania wymaganych poziomów odzysku poszczególnych frakcji odpadów oraz ograniczenie masy odpadów biodegradowalnych przekazywanych do składowania.

Ponadto w najbliższym czasie WIOŚ przewiduje podjęcie kontroli gminnych jednostek organizacyjnych zagospodarowujących odpady komunalne oraz Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych .

Informujemy również, że w świetle  w/w ustawy gminy są zobowiązane do opublikowania na  swojej stronie internetowej następujących danych i informacji:

 • regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
 • wysokości stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów (zmieszanych i zbieranych selektywnie),
 • terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami,
 • rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów oraz cen za te usługi,
 • wykazu podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy,
 • miejsc zagospodarowania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
 • ustalone wymagane w danym roku kalendarzowym poziomy recyklingu i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji (OUB) przekazywanych na składowisko,
 • adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z godzinami przyjmowania odpadów,
 • zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Mieszkańcy gmin swoją obywatelską postawą mogą przyczynić się do realizacji zadań ustawowych gmin poprzez następujące działania:

 • postępowanie z odpadami zgodnie z ustalonymi zasadami w tym ich segregowanie i kierowanie do oznaczonych pojemników lub przekazywanie do wyznaczonych punktów selektywnego zbierania,
 • dbałość o bezpieczne dla środowiska przechowywanie odpadów do czasu ich odebrania przez odbiorcę,
 • systematycznego uiszczania opłat.
udostpnij