Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubuskiego na lata 2016-2020

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring - 2016-02-09

Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubuskiego na lata 2016-2020

okładka„Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubuskiego na lata 2016-2020” został opracowany na podstawie „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020” opracowanego przez GIOŚ i zatwierdzonego przez Ministra Środowiska w dniu 1 października 2015 roku. Zawiera on opis zadań realizowanych na poziomie centralnym oraz wskazuje zadania, które będą wykonywane na poziomie województwa przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Dokument ten przywołuje odpowiednie akty prawne, które stanowią podstawę do realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska zarówno na poziomie krajowym, a w których WIOŚ będzie uczestniczył w określony sposób, jak i wojewódzkim.

W „Programie Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubuskiego na lata 2016-2020” przewidziano kontynuację większości dotychczasowych zadań i jednocześnie zaplanowano realizację nowych zadań wynikających z konieczności wdrożenia do polskiego systemu monitoringu nowych wymagań unijnych.

„Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubuskiego na lata 2016-2020” stanowi wypełnienie przepisu art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686, z późn. zm.).

Tekst programu:

Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubuskiego na lata 2016-2020

Załączniki:


Aneks nr 1

Podstawę prawną do monitorowania wód powierzchniowych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska stanowi ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590,1642, 2295, z 2016 r. poz. 352, 1250 z późn. zm.). Powodem opracowania niniejszego aneksu były zmiany prawne w zakresie monitoringu wód powierzchniowych, jakie dokonały się w 2016 roku. Jest to wydanie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. z dn. 2016 r. poz. 1178, wydane na podstawie art. 155b ustawy Prawo wodne. Rozporządzenie to zmieniło wcześniejsze rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Do opracowania niniejszego aneksu w części dotyczącej monitoringu wód powierzchniowych posłużono się „Wytycznymi do planowania monitoringu wód powierzchniowych na potrzeby aneksowania wojewódzkich programów monitoringu środowiska na lata 2016-2020” zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w dniu 28.11.2016 r.

Tekst programu:

Aneks nr 1 do „PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO na lata 2016 – 2020”

Załącznik:


Aneks nr 2

W rozdziale nr 3.2.1. Monitoring wód powierzchniowych – wody śródlądowe, wody przejściowe i przybrzeżne w Programie Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubuskiego na lata 2016-2020 wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 34 dodaje się następujący zapis:

Podstawę prawną do monitorowania wód powierzchniowych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, od 1 stycznia 2018 roku, stanowi ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566). Powodem opracowania niniejszego aneksu były zmiany prawne w zakresie monitoringu wód powierzchniowych, jakie dokonały się
w zakresie kompetencji przypisanych Inspekcji Ochrony Środowiska we wspomnianej ustawie. Kolejnym z powodów były zmiany szczegółowe w formach i sposobie prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych, wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. z dn. 2016 r. poz. 1178), wydanym na podstawie art. 155b uchylonej ustawy Prawo wodne, lecz obowiązującym do czasu wydania nowych przepisów szczegółowych w tym samym zakresie, na podstawie obowiązującej ustawy, jednak nie później niż w ciągu 18 miesięcy od momentu wejścia w życie nowych przepisów. Rozporządzenie to zmieniło wcześniejsze rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych  oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Podstawą do aneksowania było również ogłoszenie rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy (Dz. U. z 2016 poz. 1818, 1911, 1919, 1918, 1917, 1914, 1915, 1929, 1959, 1967). Aneks do wpmś w części dotyczącej monitoringu wód powierzchniowych powstał również w celu wypełnienia wniosków Najwyższej Izby Kontroli wyrażonych po kontroli nr P/16/047 Działania Inspekcji Ochrony Środowiska na rzecz poprawy jakości wód w rzekach.

Do opracowania niniejszego aneksu w części dotyczącej monitoringu wód powierzchniowych posłużono się „Wytycznymi do planowania monitoringu wód powierzchniowych na potrzeby aneksowania wojewódzkich programów monitoringu środowiska na lata 2016-2020” zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w listopadzie 2017 r. Wytyczne te zawierają zbiór najistotniejszych informacji dotyczących planowania monitoringu na potrzeby aneksowania wpmś w części dotyczącej monitoringu wód powierzchniowych, od 2018 roku (wprowadzając zmiany zgodnie z nową ustawą Prawo wodne).

Ponadto w rozdziale 3.3. Podsystem monitoringu hałasu dokonano zmiany na 2018 rok monitoringu hałasu komunikacyjnego planowanego odcinka drogi krajowej nr 32 Krosno Odrzańskie – Leśniów Wielki, a odcinek tej trasy zastąpiono drogą wojewódzką nr 276 Skąpe – Świebodzin, dla której natężenie ruchu nie przekracza 3 000 000 pojazdów rocznie. Powodem rezygnacji z wcześniej planowanego odcinka jest ponownie wykonana weryfikacja natężenia ruchu dla wcześniej planowanego odcinka drogi.

Tekst programu:

Aneks nr 2 do „PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO na lata 2016 – 2020”

Załącznik:

Aneks nr 3

Niniejszym aneksem w rozdziale nr 3.1. Podsystem monitoringu jakości powietrza wprowadza się zmiany na rok 2019 w zakresie sieci monitoringu jakości powietrza
w województwie lubuskim, poprzez zwiększenie ilości stacji i stanowisk pomiarów jakości powietrza. Związane jest to z planowanym utworzeniem stacji semimobilnej (w ramach centralnej dostawy sprzętu pomiarowego). Ponadto wprowadza się uruchomione w 2018 r. nowe stanowiska pomiarowe, które będą funkcjonowały również w kolejnych latach.

W rozdziale nr 3.2.1. Monitoring wód powierzchniowych – wody śródlądowe, wody przejściowe i przybrzeżnew Programie Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubuskiego na lata 2016-2020 wprowadza się następujące zmiany:

  • zaplanowano monitoring operacyjny we wszystkich jednolitych częściach wód powierzchniowych, dla których wyniki z monitoringu wskazują na zły stan danej jcwp,
  • zaplanowano monitoring jcwp leżących na obszarach wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, tzw. MOEU,
  • zaktualizowano listę punktów pomiarowo-badawczych zaplanowanych na 2019 r. w ramach kontynuacji badań, realizowanego w latach 2017-2018 monitoringu badawczego WWA.

W rozdziale 3.3. Podsystem monitoringu hałasu dokonano zmiany na 2019 rok. Odstąpiono od pomiarów hałasu lotniczego Lotniska sportowego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej w Przylepie. Powodem rezygnacji jest wykonanie mapy akustycznej dla tego lotniska
w ramach Mapy akustycznej miasta Zielona Góra.

Ponadto w tabeli nr 3.3.5. uściślono fragmenty wyłączone z pomiarów dla drogi krajowej nr 29, dla których została wykonana Mapa akustyczna wybranych odcinków dróg krajowych w granicach województwa lubuskiego, po których przejeżdża więcej niż 3 000 000 pojazdów w ciągu roku.

Tekst programu:

Aneks nr 3 do „PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO na lata 2016 – 2020”

Załącznik:

udostpnij