Gazeta Wyborcza: Smogowy alarm nad Zieloną Góra, a policja milczy

- Media o nas - 2015-12-21

Dzisiaj Gazeta Wyborcza opublikowała artykuł pt.: Smogowy alarm nad Zieloną Górą, a policja milczy [opinia], którego autorem jest Maja Sałwacka. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem oraz naszym komentarzem.

Spalanie odpadów w domowych piecach w obszarze zabudowy mieszkaniowej, choć negatywne i wyjątkowo szkodliwe dla zdrowia jest niestety powszechnie rozpowszechnione. Działanie to jest niezgodne z wymogami obowiązującej ustawy o odpadach, która stanowi, że każdy kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów podlega karze aresztu bądź każe grzywny. Grzywna wynosi od 20 do 5000zł zaś kara aresztu trwa najkrócej 5 dni, a najdłużej 30 dni.

W przypadku gdy nieprawidłowe gospodarowanie odpadami negatywnie oddziałuje na środowisko, zgodnie z art. 363 ustawy prawo ochrony środowiska wójt, burmistrz lub prezydent miasta może w drodze decyzji nakazać osobie fizycznej wykonanie czynności zmierzających o ograniczenia negatywnego oddziaływania

Przewidziane przepisami prawa uprawnienia do kontrolowania przestrzegania przepisów o ochronie środowiska mogą stanowić skuteczny instrument kontroli osób fizycznych w zakresie unieszkodliwiania odpadów w gospodarstwach domowych, a tym samym, w następstwie stwierdzonych nieprawidłowości, pociągania do odpowiedzialności. Podstawę prawną dla takiego działania stanowi art. 379 prawa ochrony środowiska, który reguluje kwestię organów uprawnionych i zakres prowadzonej kontroli. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz, prezydent miasta sprawują kontrolę w zakresie swej właściwości, choć mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników urzędów lub funkcjonariuszy straży gminnych. Kontrola obejmuje uprawnienia do wstępu z rzeczoznawcami i sprzętem na posesję osoby prywatnej w godzinach od 6 do 22, przeprowadzania badań lub innych niezbędnych czynności, żądania informacji, okazania dokumentów, udostępnienia danych, czy do wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego. Strażnicy gminni/miejscy, którym organ powierzył wykonywanie kontroli, są upoważnieni do wstępu na posesję osoby fizycznej, mimo iż uprawnień takich nie przyznaje im ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r., nr 123, poz. 779 z późn. zm.).

udostpnij