Działania WIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w 2013 roku

- Aktualności - 2014-02-07

Działania WIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w 2013 roku

Jeziora

Na obszarze województwa lubuskiego w 2013 r. przebadano 20 jezior w 20 punktach pomiarowo-kontrolnych. W zakresie monitoringu diagnostycznego przebadano 17 jezior (w tym dwa jeziora reperowe), natomiast w zakresie monitoringu operacyjnego przebadano 19 jezior. Jeziora przebadano również ze pod kątem występowania na obszarach chronionych: na obszarach wrażliwych na eutrofizację ze źródeł komunalnych – 6 jezior, na obszarach będących jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych – 1 jezioro, na obszarach objętych programem Natura 2000 – 9 jezior.

Rzeki

W 2013 roku przebadano 27 rzek w 38 ppk. W ramach monitoringu diagnostycznego przebadano 14 punktów pomiarowo-kontrolnych, w ramach monitoringu operacyjnego przebadano 34 ppk. Rzeki przebadano również pod kątem występowania na obszarach chronionych w 31 ppk, w tym: na obszarach wrażliwych na eutrofizację ze źródeł komunalnych w 25 ppk, na obszarach będących jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w 1 ppk, na obszarach objętych programem Natura 2000 w 15 ppk. Realizowano również tzw. monitoring wód granicznych w ramach współpracy międzynarodowej w 6 ppk, w tym 1 ppk objęty był intensywnym monitorowaniem.

 

Powietrze

Na koniec 2013 r. funkcjonowało w sieci monitoringu jakości powietrza 7 stacji: 6 stacji ze względu na ochronę zdrowia (w Zielonej Górze, dwie stacje w Gorzowie Wlkp., we Wschowie, w Sulęcinie i w Żarach) oraz 1 stacja ze względu na ochronę roślin — w Smolarach Bytnickich. Badania prowadzono z wykorzystaniem 41 stanowisk manualnych oraz 47 stanowisk automatycznych w zakresie następujących zanieczyszczeń: SO2, NO2, NO, NOx, CO, O3, benzenu, etylobenzenu, m-p-ksylenu, toluenu, pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 oraz zawartych w nim: Pb, As, Cd, Ni i benzo(a)pirenu, benzo(a)antracenu, benzo(j)fluorantenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, dibenzo(a,h)antracenu, indeno(1,2,3-cd)pirenu (pod kątem ochrony zdrowia) oraz SO2, NOx, O3 (pod kątem ochrony roślin).

Hałas

W 2013 roku w ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego badania prowadzono w trzech obszarach, tj. droga woj. nr 158 na odcinku Drezdenko – Gorzów Wlkp., droga woj. nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański – Żagań, droga woj. nr 282 na odcinku Stary Kisielin – Milsko. Łącznie ustalono 10 punktów pomiarowych, z czego w 3 punktach wyznaczono wskaźniki długookresowe, natomiast w pozostałych 7 wyznaczono wskaźniki dobowe.

 

Pola elektromagnetyczne

W roku 2013 w ramach monitoringu promieniowania elektromagnetycznego przeprowadzono 45 pomiarów, z czego 15 pomiarów w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys., 15 pomiarów w pozostałych miastach oraz 15 pomiarów na terenach wiejskich.

udostpnij