Działania Inspekcji Ochrony Środowiska przyczyniły się do usunięcia zagrożenia dla środowiska powstałego w wyniku przestępczego porzucenia niebezpiecznych odpadów we wrakach naczep pozostawionych na poboczu drogi krajowej DK-24 na terenie gminy Przytoczna w powiecie Międzyrzeckim

- Aktualności, Inspekcja - 2019-05-13

Na ujawnionych w dniu 8 marca, porzuconych przez nieznanych sprawców na poboczu drogi krajowej na 24 w gminie Przytoczna wrakach naczep znajdowało się łącznie ok. 60 Mg odpadów. W wyniku rozpoznania dokonanego przez inspektorów WIOŚ za pomocą posiadanych mobilnych przyrządów pomiarowych ustalono, że  są to głównie farby i lakiery z zawartością rozpuszczalników organicznych lub innych substancji niebezpiecznych. Odpady znajdowały się w pojemnikach typu mauser o pojemności 1000 l, beczkach 200 l, mniejszych pojemnikach poustawianych na paletach jedne na drugich oraz luzem lub w big-bagach wypełniając całą objętość naczep. Naczepy były w bardzo złym stanie technicznym. Dodatkowo miały zatarte ślady identyfikacyjne. Stały podparte na prowizorycznych podporach na poboczu drogi co w każdej chwili groziło ich wywróceniem, a to mogłoby spowodować zanieczyszczenie ziemi i wód podziemnych o trudnych do przewidzenia skutkach.  

Na polecenie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska naczepy przewieziono pod eskortą Policji i nadzorem Państwowej Straży Pożarnej wyposażonej w specjalistyczny pojazd do neutralizacji zanieczyszczeń chemicznych  na bezpieczne miejsce wskazane przez Starostę Międzyrzeckiego. Był to ogrodzony i objęty monitoringiem wizyjnym utwardzony plac składowy. Odpady zostały pod nadzorem inspekcji ochrony środowiska i państwowej straży pożarnej rozładowane, posegregowane i  zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych za pomocą folii budowlanej od dołu i góry. Podczas rozładunku inspektorzy ochrony środowiska przy współpracy strażaków pobrali próbki odpadów do badań i przeprowadzili ich badanie na mobilnym spektrometrze.  Wykryto m.in. obecność w odpadach rozpuszczalników organicznych oraz monomerów akrylowych i polimerów z grupy poliestrów.

W tym samym czasie Policja i Inspekcja Ochrony Środowiska pod nadzorem Prokuratora podjęła działania w celu wykrycia sprawcy przestępstwa. Postępowanie nadal trwa.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zwrócił się z wnioskiem do Starosty Międzyrzeckiego o podjęcie pilnych wspólnych działań w celu zagospodarowania porzuconych odpadów, nie czekając na ewentualne ustalenie sprawców, a tym samym usunięcie potencjalnego zagrożenia dla środowiska w przypadku uwolnienia zgromadzonych substancji.

Starosta Międzyrzecki przychylił się do wniosku i w związku  z potencjalnym znaczącym  zagrożeniem środowiska w dniach 6-10 maja przeprowadził operację usunięcia odpadów do utylizacji przez specjalistyczną firmę, posiadającą stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Cały proces przygotowania odpadów do wysyłki i ich załadunku nadzorowany był przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Kosztami przeprowadzonej  utylizacji odpadów będą obciążeni sprawcy po ich ujawnieniu przez organy ścigania.

Finał, tego karygodnego zdarzenia, w postaci usunięcia w stosunkowo krótkim czasie porzuconych odpadów niebezpiecznych z miejsca na ten cel nieprzeznaczonego, należy uznać za sukces wszystkich zaangażowanych w ten skomplikowany proces osób i podmiotów. Dzięki inicjatywie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska udało się zgromadzić grono kompetentnych, zorientowanych na rozwiązanie zaistniałego problemu osób i instytucji, którym należy się uznanie i podziękowanie za zażegnanie zagrożenia i zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańcom powiatu międzyrzeckiego.

Sprawdzanie zawartości porzuconej naczepy z odpadami
zdjęcie nr 1 Sprawdzanie zawartości porzuconej naczepy z odpadami
zdjęcie nr 2 Pobór przez strażaków z porzuconych beczek i pojemników próbek odpadów do analiz na mobilnym spektrofotometrze, wykonywanych w terenie przez inspektorów WIOŚ, na obecność w nich substancji niebezpiecznych
zdjęcie nr 2 Pobór przez strażaków z porzuconych beczek i pojemników próbek odpadów do analiz na mobilnym spektrofotometrze, wykonywanych w terenie przez inspektorów WIOŚ, na obecność w nich substancji niebezpiecznych
zdjęcie nr 3 Mobilny spektrofotometr do wykrywania obecności substancji niebezpiecznych w środowisku będący na wyposażeniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Delegaturze w Gorzowie Wlkp.
zdjęcie nr 3 Mobilny spektrofotometr do wykrywania obecności substancji niebezpiecznych w środowisku będący na wyposażeniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Delegaturze w Gorzowie Wlkp.
zdjęcie nr 4 Załadunek odpadów z placu składowego, pod nadzorem Inspekcji Ochrony Środowiska, na środek transportu wywożący je do instalacji unieszkodliwienia odpadów
zdjęcie nr 4 Załadunek odpadów z placu składowego, pod nadzorem Inspekcji Ochrony Środowiska, na środek transportu wywożący je do instalacji unieszkodliwienia

udostpnij