Działania w celu ochrony powietrza strefy lubuskiej

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2014-03-18

flaga lubuskie17 marca 2014 roku na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego zostały pozytywnie zaopiniowane projekty uchwał: w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej”  i w sprawie określenia „Planu działań krótkoterminowych dla strefy lubuskiej”. Opracowane Program i Plan są już  po konsultacjach społecznych oraz zaopiniowaniu przez właściwych prezydentów miast, burmistrzów, wójtów i starostów. Dokumenty zostaną w najbliższym czasie poddane głosowaniu Radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego.

„Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej” został opracowany przez Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref określonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Z analiz udziału poszczególnych źródeł emisji w stężeniach ponadnormatywnych dla pyłu PM10 oraz stężeniach benzo(a)pirenu w pyle wynika konieczność redukcji ich emisji z obszarów przekroczeń stężeń docelowych i dopuszczalnych. W analizach dla roku prognozy 2020 wzięto pod uwagę działania związane głównie z redukcją emisji powierzchniowej w zakresie zmiany sposobu ogrzewania w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej ze spalania paliw stałych głównie węgla kamiennego, na paliwa gazowe oraz sieć ciepłowniczą tam gdzie jest to technologicznie i organizacyjnie możliwe. Dodatkowo, jako działanie wpływające również w znacznym stopniu na ograniczenie emisji poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, zaproponowano prowadzenie inwestycji termomodernizacyjnych w budynkach charakteryzujących się najwyższą energochłonnością. Natomiast przewidywane działania naprawcze pozwalające zredukować na obszarach występowania stężenia arsenu w pyle, to monitorowanie wielkości jego stężeń oraz podjęcie współpracy z Zarządem Województwa Dolnośląskiego w zakresie ograniczenia emisji ze źródeł punktowych zlokalizowanych poza strefą lubuską, przede wszystkim w powiecie głogowskim.

Pobierz dokument: „Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej”

„Plan działań krótkoterminowych” stanowi element „Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej”. Plan wskazuje sposób monitorowania stanu jakości powietrza oraz określa procedurę informowania społeczeństwa o prognozowanym lub występującym ponadnormatywnym stężeniu pyłu PM10 lub/i występującym w pyle stężeniu benzo(a)pirenu i arsenu wraz ze wskazaniem sytuacji , w których należy wprowadzić określone działania obniżające zagrożenia. Proponowany jest trójstopniowy system ostrzegania:

– Alert I stopnia – w przypadku ryzyka wystąpienia przekroczenia lub wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 oraz poziomu docelowego stężeń benzo(a)pirenu i arsenu obecnych w pyle

– Alert II stopnia – w przypadku wystąpienia poziomu informowania dla pyłu PM10 (ryzyko wystąpienia poziomu alarmowego)

– Alert III stopnia – w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10.

Dla każdego poziomu ostrzegania określono odpowiednie ścieżki informowania oraz wskazano, jakie działania powinny być podejmowane przez odpowiednie jednostki i społeczeństwo.

Pobierz dokument: „Plan działań krótkoterminowych”

udostpnij